Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
osnovne akademske studije

Sadržaj

Uvodna tabela
Standard 1. Struktura studijskog programa
Standard 2. Svrha studijskog programa
Standard 3. Ciljevi studijskog programa
Standard 4. Kompetencije diplomiranih studenata
Standard 5. Kurikulum
Standard 6. Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa
Standard 7. Upis studenata
Standard 8. Ocenjivanje i napredovanje studenata
Standard 9. Nastavno osoblje
Standard 10. Organizaciona i materijalna sredstva
Standard 11. Kontrola kvaliteta
Standard 12. Studije na daljinu


Uvod

Naziv studijskog programa
Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
Samostalna visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program
Visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
Obrazovno-naučno/obrazovno-umetničko polje
Društveno-humanističke nauke
Naučna, stručna ili umetnička oblast
Specijalna edukacija i rehabilitacija
Vrsta studija
Osnovne akademske studije
Obim studija izražen ESPB bodovima
240 ESPB
Stručni naziv, skraćenica
Defektolog
Dužina studija
Četiri godine, VIII semestara
Godina u kojoj je započela realizacija studijskog programa
Godina kada će započeti realizacija studijskog programa
Školska 2009/10
Broj studenata koji studira po ovom studijskom programu
Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program
60 studenata
Datum kada je program prihvaćen od strane odgovarajućeg tela (navesti kog)
28. 10. 2008.
Nastavno-naučno Veće Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Jezik na kome se izvodi studijski program
Srpski jezik
Godina kada je program akreditovan
Web adresa na kojij se nalaze podaci o studijskom programu
www.fasper.bg.ac.rs

vrh strane

Standard 1: Struktura studijskog programa
Osnovne akademske studije studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju traju četiri godine, sa ukupno 240 ESPB bodova, 60 ESPB bodova po godini. Godišnja opterećenost studenata je 810 časova aktivne nastave tokom prve godine studija, 690 časova tokom druge godine, 735 časova tokom treće godine i 795 časova tokom četvrte godine. Nastava se realizuje tokom 30 radnih nedelja godišnje.
Program se sastoji od ukupno 54 nastavna predmeta, od kojih student sluša 44 predmeta, 34 obavezna i 20 izbornih, od kojih bira 10 predmeta. Izborni predmeti podeljeni su u 10 grupa.
Planom studijskog programa predviđeno je da se u prvoj godini studija sluša 11 obaveznih i 2 izborna predmeta (od ponuđenih 4), u drugoj godini 10 obaveznih i 2 izborna predmeta (od ponuđenih 4), u trećoj godini 5 obaveznih i 4 izborna predmeta (od ponuđenih 8) i u četvrtoj godini 8 obaveznih i 2 izborna predmeta (od ponuđenih 4). Krajem VI i VIII semestra se izvodi stručna praksa, organizovana po modelu kontinuirane stručne prakse u trajanju od dve nedelje (deset radnih dana, 80 radnih sati). Od 13 predmeta koji se slušaju u prvoj godini studija, 8 je jednosemestralnih, a pet dvosemestralnih, u drugoj godini je od 12 predmeta 9 jednosemestralnih i 3 dvosemestralna, u trećoj godini je od 9 predmeta 8 jednosemestralnih i jedan dvosemestralni, a u četvrtoj godini studija svih 10 predmeta koji se slušaju su jednosemestralni.
Bodovna vrednost svakog predmeta i stručne prakse utvrđena je na osnovu fonda časova i predviđenih obaveza studenata.
Plan i program osnovnih akademskih studija se ostvaruje izvođenjem nastave, koja se sastoji iz predavanja i vežbi. Programom je predviđena i stručna praksa, tokom koje se, uz koordinaciju i superviziju nastavnika, saradnika i koordinatora iz ustanove u kojoj se obavlja, studenti uključuju u vaspitni i vaspitno-obrazovni proces, kao i specifične vidove kliničke procene i tretmana osoba s teškoćama u mentalnom razvoju, što omogućava neposrednu primenu stečenih znanja i veština, kao i evaluaciju postignuća.
Nakon završetka osnovnih akademskih studija, student stiče zvanje Defektolog.

vrh strane

Standard 2: Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Osnovnih akademskih studija Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju je upoznavanje studenata sa razvojem, predmetom, ciljevima, zadacima i metodima specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, pružanjem relevantnih informacija o:
- istorijskom razvoju specijalne edukacije i rehabilitacije, uz komparativnu analizu i kritički osvrt na različite pravce sagledavanja fenomena ometenosti u razvoju;
- savremenim teorijskim i empirijskim pristupima fenomenu ometenosti u razvoju;
- osnovnim metodološkim modelima i primeni osnovnih metoda obrade podataka;
- osnovnim medicinskim, psihološkim, neuropsihološkim, pedagoškim i sociološkim saznanjima, neophodnim za razumevanje biopsihosocijalnih činilaca tipičnog razvoja ljudskog bića i razvojnih odstupanja;
- osnovnim razvojnim pristupima fenomenu intelektualne ometenosti (IO), različitim nivoima intelektualne ometenosti i oblicima specijalno-pedagoškog i rehabilitacionog rada sa decom i odraslim osobama usporenog kognitivnog razvoja;
- procesu porodične psiho-socijalne adaptacije na ometenost članova porodice, osećanjima i stavovima prema osobama sa intelektualnom ometenošću i konstruktivnom načinu sagledavanja života sa ometenošću;
- osnovnim karakteristikama kliničke slike poremećaja autističkog spektra, razvojnoj trajektoriji autističkog poremećaja i osnovnim pristupima dijagnostici i tretmanu osoba sa autizmom;
- osobenostima kliničkog multidisciplinarnog pristupa proceni i tretmanu osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju;
- osobenostima dece sa različitim vidovima specifičnih smetnji u učenju i odgovarajućim metodima njihove procene i tretmana;
- metodima stimulativnog i korektivnog tretmana u senzomotornom, predškolskom i školskom periodu razvoja deteta;
- savremenim strategijama vaspitanja, principima realizacije individualnih planova i programa vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom;
- programskoj strukturi, pripremi, izvođenju i procenjivanju efekata nastave maternjeg jezika, matematike, veština, prirodnih nauka, društvenih nauka i tehnologije materijala i zanimanja u skladu sa potrebama i mogućnostima dece i omladine ometene u intelektualnom razvoju;
- principima, sadržajima i metodima rada u inkluzivnom obrazovnom okruženju, posebno s decom s teškoćama u mentalnom razvoju koja su delimično ili u potpunosti uključena u redovne razrede;
- savremenim strategijama vaspitanja, principima realizacije individualnih planova i programa vaspitnog rada u radu sa lakom, umerenom, teškom i dubokom intelektualnom ometenošću;
- svim fazama profesionalnog i radnog osposobljavanja i integracije osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju;
- sadržajima koji su neophodni za sistematsko pružanje podrške osobama ometenim u intelektualnom razvoju u procesu njihove socijalne integracije i afirmacije tokom svih perioda života.

vrh strane

Standard 3: Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa Osnovnih akademskih studija Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju:
- Usvajanje znanja o uzrocima, prevalenciji, incidenciji, vidovima, nivoima, načinu ispoljavanja i posledicama teškoća u mentalnom razvoju
- Ovladavanje znanjima i veštinama u oblastima primarne i sekundarne prevencije teškoća u mentalnom razvoju
- Sticanje znanja i veština neophodnih za sprovođenje specifičnih vidova kliničke procene i kliničkog tretmana osoba sa različitim tipovima i nivoima teškoća u mentalnom razvoju tokom svih perioda života
- Ovladavanje znanjima i veštinama u domenu procesa vaspitanja osoba sa različitim tipovima i nivoima teškoća u mentalnom razvoju tokom svih perioda života
- Sticanje znanja i veština neophodnih za realizaciju vaspitno-obrazovnog procesa kod dece i omladine sa različitim tipovima i nivoima teškoća u mentalnom razvoju
- Ovladavanje znanjima i veštinama u oblasti profesionalnog osposobljavanja i socijalne integracije osoba sa različitim tipovima i nivoima teškoća u mentalnom razvoju
- Sticanje bazičnih znanja i veština u oblasti savetovanja, koje omogućavaju aktivno učešće u stručnom timu za pomoć osobama sa teškoćama u mentalnom razvoju i njihovim roditeljima
- Usvajanje stavova i profesionalne etike koja omogućava konstruktivan način sagledavanja osoba sa teškoćama u razvoju
- Razvijanje sposobnosti promovisanja prava osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju u lokalnoj zajednici i širem društvenom okruženju
- Razvijanje profesionalno odgovornog ponašanja u svim etapama i prema svim učesnicima procesa edukacije i rehabilitacije
- Osposobljavanje za upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u sticanju i primeni znanja
- Osposobljavanje i motivisanje studenata za kontinuirano stručno usavršavanje

vrh strane

Standard 4: Kompetencije diplomiranih studenata

Opis opštih i predmetno-specifičnih kompetencija studenata
Opšte kompetencije studenata osnovnih akademskih studija Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju su: sprovođenje programa primarne i sekundarne prevencije, detekcije, dijagnostike, kliničkog tretmana i individualne podrške osoba s teškoćama u mentalnom razvoju; saradnja sa roditeljima; promovisanje prava osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju.
Predmetno-specifične kompetencije studenata osnovnih akademskih studija: realizacija vaspitnog procesa i vaspitno-obrazovnog procesa u nastavi maternjeg jezika, matematike, veština, prirodnih nauka, društvenih nauka i tehnologije materijala i zanimanja kod dece sa intelektualnom ometenošću (IO); rad u inkluzivnom obrazovnom okruženju, izradi i sprovođenju Individualnog edukativnog programa (IEP); učešće u svim fazama profesionalnog i radnog osposobljavanja i socijalne integracije osoba sa IO; procena i tretman osoba sa autizmom, specifičnim smetnjama u učenju i višestrukim smetnjama.

Opis ishoda učenja
Student osnovnih akademskih studija raspolaže: znanjima o uzrocima, prevalenciji, incidenciji, vidovima, nivoima, načinu ispoljavanja i posledicama teškoća u mentalnom razvoju; znanjima i veštinama u oblastima primarne prevencije, rane intervencije, specifičnih vidova kliničke procene, individualne podrške i kliničkog tretmana osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju; znanjima i veštinama u oblasti vaspitanja, obrazovanja, profesionalnog i radnog osposobljavanja osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju; znanjima i veštinama u oblasti procene i tretmana osoba sa autističkim poremećajem, specifičnim smetnjama u učenju i višestrukim smetnjama; sposobnošću za saradnju sa roditeljima i promovisanje prava osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju.

vrh strane

Standard 5: Kurikulum

Nastavni predmeti Osnovnih akademskih studija Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju raspoređeni su u 4 školske godine sa po 60 ESPB bodova, ukupno 240 ESPB bodova. Od 44 predmeta koji se slušaju, 34 spada u obavezne, sa ukupno183 ESPB boda (80% od ukupnog broja ESPB bodova), a 10 u izborne predmete, kojima pripada 48 ESPB bodova (20%). Stručnoj praksi pripada 9 ESPB bodova, i to 5 ESPB bodova prvom delu, koji se obavlja na kraju treće godine, a 4 ESPB boda drugom delu stručne prakse, koji se izvodi krajem četvrte godine.
Izborni predmeti su svrstani u 10 grupa sa po dva predmeta iz iste kategorije. Faktor izbornosti prema pozicijama gde student bira predmete je 20.00%.
Od ukupno 54 nastavna predmeta, kategoriji akademsko-opšteobrazovnih pripada 8 obaveznih predmeta, sa ukupno 36 ESPB bodova (12.90%), kategoriji teorijsko-metodoloških predmeta pripada 12 predmeta (8 obaveznih i 4 izborna, od kojih se sluša 2) sa ukupno 49 ESPB bodova (21,51%), kategoriji naučno-stručnih predmeta pripada 23 predmeta (9 obaveznih i 14 izbornih, od kojih se sluša 7) sa ukupno 79 ESPB bodova (37,99%) i kategoriji stručno-aplikativnih predmeta pripada 11 predmeta (9 obaveznih i 2 izborna, od kojih se sluša 1) sa ukupno 67 ESPB bodova (27,60%).
Nedeljno opterećenje studenata je na prvoj godini 27 časova, na drugoj godini 23, na trećoj 24.5, a na četvrtoj 26.5 časova aktivne nastave.
Prosečan broj časova aktivne nastave nedeljno na svim godinama osnovnih akademskih studija je 25.25, i to 14.63 predavanja i 10.62 vežbi.
Za svaki nastavni predmet diplomskih akademskih studija urađena je specifikacija predmeta, koja sadrži naziv, semestar u kome se sluša, preduslove za pohađanje, cilj, ishod, metode izvođenja, literaturu, način provere znanja i način ocenjivanja.

vrh strane

Standard 6. Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa

Analiza više inostranih studijskih programa iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije ukazala je na dva osnovna parametra kompatibilnosti sa Osnovnim akademskim studijama studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju. Prvi parametar je usklađenost programskih sadržaja, a drugi usklađenost profilisanja i strukture studijskog programa.
Usklađenost programskih sadržaja najuočljivija je pri komparaciji studijskog programa sa programima Katedre za specijalnu pedagogiju (Katedra «Specialna pedagogika», Fakultet po načalna i predučilišna pedagogika, Univerzitet «Sveti Kliment Ohridski», Sofija, iz Bugarske, www.fnpp.uni-sofia.bg/index.php/bul/fakulteti/fakultet), Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (http://www.erf.hr/StudijPredRehKolegiji.html) i Studijskog programa Specijalna i rehabilitacijska pedagogija (Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani,(http://www.pef.uni-lj.si/st_prog/srp/srp.pdf) . Iako su ovi studijski programi nešto drugačije terminološki određeni i profilisani od studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, uočava se značajna podudarnost programskih sadržaja svih kategorija predmeta, naročito u oblastima razvojne psihologije, neuropsihologije, dijagnostike dece sa intelektualnom ometenošću, specifičnih smetnji u učenju, psihologije ometenosti, metoda tretmana, individualnih programa rada, metodike vaspitnog rada, metodike nastave i inkluzivnog obrazovanja.
Odsek za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (Institut für Sonderpädagogik, Prävention und Rehabilitation, Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg, http://www.unioldenburg.de/sonderpaedagogik), Nemačka, profilisan je u pet studijskih programa, od kojih studijski programi Specijalna edukacija osoba sa smetnjama u učenju i Specijalna edukacija osoba s mentalnom retardacijom zadovoljavaju kriterijum usklađenosti sa našim studijskim programom.

Među institucijama srodne naučno-stručne orijentacije i fokusa istraživanja mogu da se izdvoje Institute for special education needs at the University of Hamburg (čija područja istraživanja su Evolucija teorije u specijalnoj edukaciji, Naučne koncepcije i konsultovanje u razvoju kurikuluma, programa promocije i projekata inkluzije i Evaluacija, razvoj i implementacija metoda dijagnostike i podrške u specijalnoj edukaciji) (http://www.jyu.fi/tdk/kastdk/eped/ajankohtaista/infor.pdf ), Centre for Disability Research, Uppsala, Sweden ( http://www.chr.uu.se/english.htm ), koji se bavi istraživanjima u oblasti decentralizacije, deinstitucionalizacije i samostalnog življenja osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju i The Scottish Autism Research Group, Scottland (http://www.education.ed.ac.uk/sarg/index.html), čija istraživanja su usmerena na neurokognitivne, kliničke i terapijske aspekte autizma.

vrh strane

Standard 7. Upis studenata

Upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju se sprovodi na osnovu konkursa koji raspisuje Fakultet. Konkurs sadrži uslove upisa, broj studenata koji se upisuje, postupak sprovođenja konkursa i visinu školarine.
Osnovne akademske studije može upisati osoba koja je srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju stekla završivši gimnaziju, medicinsku, ekonomsku ili neku drugu školu čija je obrazovna delatnost srodna predmetu studiranja.
Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit putem testa kojim se proveravaju znanja stečena tokom prethodnog školovanja u oblasti biologije, psihologije i sociologije.
Komisija za sprovođenje konkursa za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija, koju imenuje dekan, ima zadatak da sprovede konkurs, organizuje polaganje prijemnog ispita, utvrdi redosled kandidata i formira jedinstvenu rang listu za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i samofinansirajuće studente.
Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata postignutih na prijemnom ispitu prema utvrđenim parametrima.
Upis kandidata u prvu godinu osnovnih akademskih studija bez polaganja prijemnog ispita regulisan je odgovarajućim odredbama Statuta Fakulteta.
Broj studenata koji se upisuju u prvu godinu osnovnih akademskih studija utvrđuje se na osnovu broja nastavnika i saradnika, raspoloživih prostornih, tehničkih i bibliotečkih mogućnosti, kao i potreba relevantnih institucija za profilom stručnjaka koje obrazuje studijski program.

vrh strane

Standard 8. Ocenjivanje i napredovanje studenata

Rad studenata na predmetima prvog nivoa studija studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju kontinuirano se prati na osnovu predispitnih aktivnosti tokom aktivne nastave i izražava u bodovima. Pod predispitnim aktivnostima podrazumeva se prisustvo i aktivno učešće na predavanjima, vežbama i drugim oblicima aktivne nastave i specifični zadaci predviđeni programom svakog nastavnog predmeta.
Ukupan broj mogućih bodova koji student može da postigne na jednom predmetu je 100, pri čemu najmanje 30, a najviše 70 bodova može da ostvari ispunjavanjem predispitnih obaveza. Odnos između bodova koje student postiže ispunjenjem predispitnih obaveza i bodova koje postiže polaganjem ispita predviđen je programom nastavnog predmeta.
Student priprema ispit na osnovu ispitnog materijala definisanog programom predmeta. Obim ispitnog materijala određen je brojem časova nastave.
Student stiče pravo na polaganje ispita iz određenog predmeta kad ispuni zadate predispitne obaveze i, ukoliko je to predviđeno programom nastavnog predmeta, položi ispite koji su definisani kao uslov.
Raspored ispita objavljuje se za sve ispitne rokove isticanjem na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.
Ispit može da bude usmeni i/ili pismeni.
Ocena na ispitu se formira zbirom ponderisanog broja bodova ostvarenih u svim oblicima nastavnih obaveza studenta. Uspeh na ispitu izražava se ocenama: 10 (izuzetan), 9 (odličan) 8 (vrlo dobar), 7 (dobar), 6 (dovoljan) i 5 (nedovoljan). U trajnu evidenciju o ispitima unose se sve ocene, uključujući i ocenu 5 (nedovoljan), dok se u indeks studenta unose isključivo prelazne ocene.
Posle više neuspešnih polaganja istog ispita, ili ukoliko ima prigovor na ocenu koju je dobio ili na druge okolnosti na ispitu, student ima pravo da ispit polaže pred ispitnom komisijom od tri člana, koju sačinjavaju predmetni nastavnik i dva nastavnika iz iste ili bliske uže naučne oblasti.
U drugu godinu osnovnih akademskih studija na budžet mogu da se upišu studenti koji su ostvarili 42 ESPB boda, a na samofinansiranje 25-41 ESPB bodova. U treću godinu studija na budžet mogu da se upišu studenti koji su položili sve ispite sa prve godine i ostvarili 42 ESPB boda sa druge, a na samofinansiranje 25-41 ESPB bodova. U četvrtu godinu studija na budžet mogu da se upišu studenti koji su položili sve ispite iz prethodne godine i ostvarili 42 ESPB boda sa treće, a na samofinansiranje 25-41 ESPB bodova.

vrh strane

Standard 9. Nastavno osoblje

U realizaciji nastave prvog nivoa studija studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju učestvuje 38 nastavnika, 24 nastavnika angažovanih sa punim radnim vremenom. Nastavnici koji su angažovani sa punim radnim vremenom u ustanovi realizuju 75.59% ukupnog fonda aktivne nastave na studijskom programu prvog i drugog nivoa studija. Prosečno opterećenje nastavnika na studijskom programu prvog nivoa studija je 1.97 časova aktivne nastave nedeljno.
U aktivnoj nastavi prvog nivoa studija na studijskom programu učestvuje 15 saradnika, od kojih je 14 angažovano sa punim radnim vremenom,
Prosečno opterećenje saradnika na studijskom programu prvog nivoa studija je 4.83 časova aktivne nastave nedeljno.
Naučno-stručna orijentacija i kvalifikacije nastavnika i saradnika su u skladu sa zahtevima nastavnih predmeta, odn. užih naučnih oblasti kojima predmeti pripadaju. Nastavnici imaju zadovoljavajući broj referenci iz uže naučne oblasti kojoj pripada nastavni tredmet na kome izvode nastavu, što podrazumeva odgovarajuće monografije, udžbenike, pregledne članke, originalne naučno-stručne radove i sl. Lista nastavnika i podaci o njihovim kompetencijama javno su dostupni u knjizi nastavnika i na sajtu Fakulteta.

vrh strane

Standard 10. Organizaciona i materijalna sredstva

Za potrebe studijskog programa prvog nivoa studija Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju obezbeđena su prostorni kapaciteti u skladu sa zahtevima svih vidova nastave. Prostor koji je raspoloživ za izvođenje nastave premašuje standard koji je propisan od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.
Predavanja se odvijaju u zgradi Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i u školama za decu sa intelektualnom ometenošću, na osnovu Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji. Vežbe i stručna praksa se izvode u svim institucijama koje su relevantne za studijski program.
Studijski program raspolaže opremom neophodnom za izvođenje nastave.

vrh strane

Standard 11. Kontrola kvaliteta

Studijski program osnovnih akademskih studija ima formulisanu strategiju obezbeđenja kvaliteta, čiji je integralni deo samovrednovanje, koje se sprovodi u intervalima od najviše tri godine. Kontrola kvaliteta podrazumeva procenu ispunjenosti svakog od standarda za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova, koji su dati u Pravilniku o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova, usvojenom od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.
U skladu sa koncepcijom kontrole kvaliteta, formira se Komisija za obezbeđenje kvaliteta, iz reda nastavnika, saradnika, nenastavnog osoblja i studenata. Komisija sprovodi odgovarajuće procedure, analizira relevantne informacije i podnosi izveštaj o samovrednovanju studijskog programa.

vrh strane

Standard 12. Studije na daljinu
Studijski program osnovnih akademskih studija Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju nema studije na daljinu, ali je u planu da se u budućnosti organizuju.

vrh strane

 

 

 

 

 

 

 

 

  • poslednji unos: 31.01.2012 14:39

  • Uverenje o akreditaciji

  • Uverenje o akreditaciji studijskog programa

    Osnovne akademske studije

 

 

Kontakt Info