Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
diplomske akademske studije

Sadržaj

Uvodna tabela
Standard 1. Struktura studijskog programa
Standard 2. Svrha studijskog programa
Standard 3. Ciljevi studijskog programa
Standard 4. Kompetencije diplomiranih studenata
Standard 5. Kurikulum
Standard 6. Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa
Standard 7. Upis studenata
Standard 8. Ocenjivanje i napredovanje studenata
Standard 9. Nastavno osoblje
Standard 10. Organizaciona i materijalna sredstva
Standard 11. Kontrola kvaliteta
Standard 12. Studije na daljinu


Uvod

Naziv studijskog programa
Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
Samostalna visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program
Visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
Obrazovno-naučno/obrazovno-umetničko polje
Društveno-humanističke nauke
Naučna, stručna ili umetnička oblast
Specijalna edukacija i rehabilitacija
Vrsta studija
Diplomske akademske studije
Obim studija izražen ESPB bodovima
60 ESPB
Stručni naziv, skraćenica
Diplomirani defektolog – master
Dužina studija
Jedna godina, II semestra
Godina u kojoj je započela realizacija studijskog programa
Godina kada će započeti realizacija studijskog programa
Školska 2009/10
Broj studenata koji studira po ovom studijskom programu
Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program
50 studenata
Datum kada je program prihvaćen od strane odgovarajućeg tela (navesti kog)
28. 10. 2008.
Nastavno-naučno Veće Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Jezik na kome se izvodi studijski program
Srpski jezik
Godina kada je program akreditovan
Web adresa na kojij se nalaze podaci o studijskom programu
www.fasper.bg.ac.rs

vrh strane

Standard 1: Struktura studijskog programa

Diplomske akademske studije studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju traju jednu školsku godinu, odn. dva semestra sa ukupno 60 ESPB bodova, 30 ESPB bodova po semestru. Godišnja opterećenost studenata je 615 časova aktivne nastave.
Planom prvog semestra predviđena je realizacija programa koji se sastoji od ukupno 12 nastavnih predmeta, od kojih student sluša 5 predmeta, 1 obavezni i 4 izborna predmeta. Izborni predmeti, kojih ima 11, podeljeni su u dve izborne grupe. Prvu izbornu grupu čini 5, a drugu 6 nastavnih predmeta. Iz svake izborne grupe student bira po dva predmeta.
Za drugi semestar planirana je realizacija studijskog istraživačkog rada u oblastima predviđenim programom i završnog (master) rad.
Plan i program diplomskih akademskih studija se izvodi kroz predavanja, vežbe i studijski istraživački rad.
Nakon završetka diplomskih akademskih studija, student stiče zvanje Diplomirani defektolog- master

vrh strane

Standard 2: Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Diplomskih akademskih studija Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju je kreativna integracija, produbljivanje i proširivanje znanja stečenih na osnovnim akademskim studijama, i to u oblastima:
- metodologije naučnog istraživanja u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju;
- planiranja, kreiranja, implementacije i evaluacije planova i programa vaspitnog i vaspitno-obrazovnog procesa, kliničke procene i specifičnih vidova tretmana dece sa teškoćama u mentalnom razvoju;
- socijalnog modela ometenosti, koji podrazumeva pružanje podrške osobama sa teškoćama u mentalnom razvoju u inkluzivnom okruženju, zasnovane na specifičnim potencijalima i ograničenjima, uzrastu i sredinskim parametrima.

vrh strane

Standard 3: Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa Diplomskih akademskih studija Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju:
- Produbljivanje, proširivanje i kreativna integracija znanja i veština stečenih na osnovnim akademskim studijama
- Sticanje znanja i veština neophodnih za kompetentno planiranje, kreiranje, implementaciju i evaluaciju standardnih i inovativnih programa u oblastima primarne prevencije, sekundarne prevencije, kliničke procene, kliničkog tretmana, vaspitnog i vaspitno-obrazovnog procesa, profesionalnog osposobljavanja i socijalne integracije osoba sa različitim tipovima i nivoima teškoća u mentalnom razvoju tokom svih perioda života
- Ovladavanje kvantitativnim i kvalitativnim metodima istraživanja u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
- Osposobljavanje za aktivno učešće, integraciju i interpretaciju informacija, donošenje odluka i rukovođenje u multidisciplinarnom timu
- Osposobljavanje za samostalno korišćenje, kritičku i komparativnu analizu, integraciju i interpretaciju naučnih i stručnih informacija

vrh strane

Standard 4: Kompetencije diplomiranih studenata

Opis opštih i predmetno-specifičnih kompetencija studenata
Opšte kompetencije studenata diplomskih akademskih studija studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, pored kompetencija stečenih na osnovnim studijama su: planiranje, kreiranje, implementacija, evaluacija i istraživački rad u oblasti primarne i sekundarne prevencije, kliničke procene i tretmana, vaspitnog i vaspitno-obrazovnog procesa, profesionalnog i radnog osposobljavanja, individualne podrške osobama s teškoćama u mentalnom razvoju; aktivno učešće, integracija i interpretacija informacija, donošenje odluka i rukovođenje u multidisciplinarnom timu.
Predmetno-specifične kompetencije studenata diplomskih akademskih studija: planiranje, kreiranje, primena, evaluacija programa i istraživački rad u oblasti specifičnih modela tretmana osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, socijalnog modela ometenosti i programa procene i tretmana osoba s poremećajima autističkog spektra.
Opis ishoda učenja
Student diplomskih akademskih studija, pored znanja i veština stečenih na osnovnim studijama, stiče znanja i veštine u oblastima: samostalnog planiranja, kreiranja, sprovođenja i evaluacije programa prevencije, dijagnostike i tretmana osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju; metodologije naučnog istraživanja u oligofrenologiji; socijalnog modela ometenosti (modela pružanja podrške u inkluzivnom obrazovanju, planiranja i programiranja u radu sa osobama sa autizmom, procene edukativnih potencijala i potrebe za podrškom, samousmeravanja, samozastupanja i mentalnog zdravlja osoba sa IO) i specifičnih modela tretmana osoba s teškoćama u mentalnom razvoju (metoda i tehnika u augmentativnoj i alternativnoj komunikaciji, terapiji pokretom, senzomotornom metodu, kognitivnim strategijama učenja, socijalnim i dnevnim životnim veštinama).

vrh strane

Standard 5: Kurikulum

Na Diplomskim akademskim studijama studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju , koje traju jednu školsku godinu sa ukupno 60 ESPB bodova, ponuđeno je 12 predmeta, 1 obavezni i 11 izbornih predmeta, podeljenih u dve izborne grupe. Tokom prvog semestra student sluša ukupno 5 predmeta, od kojih je 1 predmet obavezni, sa 10 ESPB bodova (16,67%), a 4 predmeta su izborna, sa po 5 ESPB bodova (ukupno 20 ESPB bodova, 33,33% ukupnog broja ESPB bodova na studijskom programu).
Drugi semestar čine studijski istraživački rad, vrednovan sa 10 ESPB bodova (16,67%) i diplomski rad sa 20 ESPB bodova (33,33%).
Faktor izbornosti prema pozicijama gde student bira predmete je 66.67%.
Prosečan broj časova aktivne nastave nedeljno na studijskom programu diplomskih akademskih studija je 20.5, i to 5.5 časova nastave, 5 časova vežbi i 10 časova studijskog istraživačkog rada.
Za svaki nastavni predmet diplomskih akademskih studija urađena je specifikacija predmeta, koja sadrži naziv, semestar u kome se sluša, cilj, ishod, literaturu, metode izvođenja, način provere znanja i način ocenjivanja.

vrh strane

Standard 6. Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa

Diplomske akademske studije studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju kompatibilne su sa više evropskih master programa: programa Odseka za specijalnu edukaciju koje organizuju Department of Special Education, University of Joensuu, (www.joensuu.fi), Odseka za primenjene edukacione nauke (Department of Applied Sciences of Education, Faculty of Behavioural Sciences, University of Helsinki, http://www.helsinki.fi/sokla/english/specialeducation.htm), The Moray House School of Education Postgraduate (College of Humanities and Social Science, The University of Edinburgh, http://www.education.ed.ac.uk/postgraduate/taught-degrees/MSclSE/index.html ).

Među institucijama srodne naučno-stručne orijentacije i fokusa istraživanja mogu da se izdvoje Institute for special education needs at the University of Hamburg (čija područja istraživanja su: Evolucija teorije u specijalnoj edukaciji, Naučne koncepcije i konsultovanje u razvoju kurikuluma, programa promocije i projekata inkluzije i Evaluacija, razvoj i implementacija metoda dijagnostike i podrške u specijalnoj edukaciji) (http://www.jy.fi/tdk/kastdk/eped/ajankohtaista/infor.pdf ), Centre for Disability Research, Uppsala, Sweden ( http://www.chr.uu.se/english.htm ), koji se bavi istraživanjima u oblasti decentralizacije, deinstitucionalizacije i samostalnog življenja osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju i The Scottish Autism Research Group, Scottland ( http://www.education.ed.ac.uk/sarg/index.html ), čija istraživanja su usmerena na neurokognitivne, kliničke i terapijske aspekte autizma.

vrh strane

Standard 7. Upis studenata

Diplomske akademske studije studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju mogu upisati kandidati koji su prethodno završili osnovne akademske studije koje imaju najmanje 240 ESPB bodova. Pravo upisa na diplomske akademske studije ima i kandidat koji je stekao visoko obrazovanje po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, završetkom osnovnih studija u trajanju od najmanje 8 semestara, ukoliko mu je opšta prosečna ocena najmanje 8.
Upis se sprovodi na osnovu konkursa koji raspisuje Fakultet. Konkurs sadrži uslove upisa, broj studenata koji se upisuje, postupak sprovođenja konkursa i visinu školarine. Komisija za sprovođenje konkursa za upis na diplomske akademske studije, koju imenuje dekan, sprovodi konkurs i utvrđuje redosled primljenih kandidata.
Redosled kandidata za upis određuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama. Pravo na upis stiče kandidat rangiran u okviru utvrđenog broja studenata koji se primaju.

vrh strane

Standard 8. Ocenjivanje i napredovanje studenata

Rad studenata na predmetima drugog nivoa studija studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju kontinuirano se prati na osnovu predispitnih aktivnosti tokom aktivne nastave i izražava u bodovima. Pod predispitnim aktivnostima podrazumeva se prisustvo i aktivno učešće na predavanjima, vežbama i drugim oblicima aktivne nastave i specifični zadaci predviđeni programom svakog nastavnog predmeta.
Ukupan broj mogućih bodova koji student može da postigne na jednom predmetu je 100, pri čemu najmanje 30, a najviše 70 bodova može da ostvari ispunjavanjem predispitnih obaveza. Odnos između bodova koje student postiže ispunjenjem predispitnih obaveza i bodova koje postiže polaganjem ispita predviđen je programom nastavnog predmeta.
Student priprema ispit na osnovu ispitnog materijala definisanog programom predmeta. Obim ispitnog materijala određen je brojem časova nastave.
Student stiče pravo na polaganje ispita iz određenog predmeta kad ispuni zadate predispitne obaveze i, ukoliko je to predviđeno programom nastavnog predmeta, položi ispite koji su definisani kao uslov.
Raspored ispita objavljuje se za sve ispitne rokove isticanjem na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.
Ispit može da bude usmeni i/ili pismeni.
Ocena na ispitu se formira zbirom ponderisanog broja bodova ostvarenih u svim oblicima nastavnih obaveza studenta. Uspeh na ispitu izražava se ocenama: 10 (izuzetan), 9 (odličan) 8 (vrlo dobar), 7 (dobar), 6 (dovoljan) i 5 (nedovoljan). U trajnu evidenciju o ispitima unose se sve ocene, uključujući i ocenu 5 (nedovoljan), dok se u indeks unose isključivo prelazne ocene.
Posle više neuspešnih polaganja istog ispita, ili ukoliko ima prigovor na ocenu koju je dobio ili na druge okolnosti na ispitu, student ima pravo da ispit polaže pred ispitnom komisijom od tri člana, koju sačinjavaju predmetni nastavnik i dva nastavnika iz iste ili bliske uže naučne oblasti.
Temu diplomskog (master) rada na drugom nivou akademskih studija student može odabrati iz oblasti Modeli tretmana osoba s teškoćama u mentalnom razvoju ili Socijalni model intelektualne ometenosti, koje su predviđene programom diplomskih akademskih studija.
Diplomski (master) rad polaže se pred, najčešće tročlanom, komisijom za odbranu završnog rada, koju čine nastavnici i saradnici iz iste ili srodne naučne oblasti iz koje je odabrana tema rada. Ocena na završnom ispitu utvrđuje se prema standardima koji se koriste i za ostale ispite.

vrh strane

Standard 9. Nastavno osoblje

U realizaciji nastave drugog nivoa studija studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju učestvuje 14 nastavnika, 11 nastavnika angažovanih sa punim radnim vremenom, 1 nastavnik koji je angažovan sa 90% radnog vremena, 1 nastavnik koji je angažovan sa 80% radnog vremena i jedan nastavnik koji je angažovan po ugovoru.
Nastavnici koji su angažovani sa punim radnim vremenom u ustanovi realizuju 81% ukupnog fonda aktivne nastave na studijskom programu drugog nivoa studija.
Prosečno opterećenje nastavnika na studijskom programu drugog nivoa studija je 1.52.
Za nastavu na diplomskim studijama zadužen je 1 saradnik sa odgovarajućim kompetencijama, angažovan sa punim radnim vremenom u ustanovi.
Prosečno opterećenje saradnika na studijskom programu drugog nivoa studija je 4.44 časa nedeljno.
Naučno-stručna orijentacija i kfalifikacije nastavnika i saradnika su u skladu sa zahtevima nastavnih predmeta, odn. užih naučnih oblasti kojima predmeti pripadaju. Nastavnici imaju zadovoljavajući broj referenci iz uže naučne oblasti kojoj pripada nastavni tredmet na kome izvode nastavu, što podrazumeva odgovarajuće monografije, udžbenike, pregledne članke, originalne naučno-stručne radove i sl. Lista nastavnika i podaci o njihovim kompetencijama javno su dostupni u knjizi nastavnika i na sajtu Fakulteta.

vrh strane

Standard 10. Organizaciona i materijalna sredstva

Za potrebe studijskog programa drugog nivoa studija Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju obezbeđena su prostorni kapaciteti u skladu sa zahtevima svih vidova nastave. Prostor koji je raspoloživ za izvođenje nastave premašuje standard koji je propisan od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje
Predavanja se odvijaju u zgradi Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i u školama za decu sa intelektualnom ometenošću, na osnovu Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji. Vežbe se izvode u svim instutucijma koje su relevantne za studijski program.
Studijski program raspolaže opremom neophodnom za izvođenje nastave i obavljanje naučnoistraživačkog i stručnog rada.

vrh strane

Standard 11. Kontrola kvaliteta

Studijski program diplomskih akademskih studija ima formulisanu strategiju obezbeđenja kvaliteta, čiji je integralni deo samovrednovanje, koje se sprovodi u intervalima od najviše tri godine. Kontrola kvaliteta podrazumeva procenu ispunjenosti svakog od standarda za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova, koji su dati u Pravilniku o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova, usvojenom od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.
U skladu sa koncepcijom kontrole kvaliteta, formira se Komisija za obezbeđenje kvaliteta, iz reda nastavnika, saradnika, nenastavnog osoblja i studenata. Komisija sprovodi odgovarajuće procedure, analizira relevantne informacije i podnosi izveštaj o samovrednovanju studijskog programa.

vrh strane

Standard 12. Studije na daljinu
Studijski program diplomskih akademskih studija Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju nema studije na daljinu, ali je u planu da se u budućnosti organizuju.

vrh strane

 

 

 

 

 

 

 

 

  • poslednji unos: 31.01.2012 14:38

 

 

Kontakt Info