Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović

Asistent mr Ljiljana Stevković

  • KRIMINOLOGIJA

  • MALOLETNIČKA DELINKVENCIJA

  • VIKTIMOLOGIJA

  • KRIMINOLOGIJA SA MALOLETNIČKOM DELINKVENCIJOM

  • NASILJE NAD DECOM
    -izborni predmet

  • ŽENE I ZATVOR
    -izborni predmet


Obaveštenja


Predavanja

Kriminologija sa maloletničkom delinkvencijom
Vodič za nastavu na predmetu Kriminologija sa maloletničkom delinkvencijom(.pdf)promena od 22. marta 2019. godine
Pojam kriminaliteta(.pptx)
Problemi evidentiranja(.ppt)
Tipologije kriminaliteta, 2018.
Čitanje statističkih podataka i drugih tabelarnih prikaza(.pptx)
Medijska slika kriminaliteta 2018.(.ppt)
Rasprostranjenost kriminaliteta u svetu(.ppt)
Kvalitativne metode 2018(.ppt)
Kvantitavne metode u kriminologiji 2018(.ppt)
Nasilje nad decom u porodici-2018.(.ppt)
Kompjuterski kriminalitet(.ppt)
Korupcija 2018.(.ppt)
Profesionalni kriminalitet kriminalitet belog okovratnika i organizovani kriminalitet(.ppt)
Trgovina ljudima 2018.(.ppt)
Trgovina ljudima putevi trgovine i rezultati istraživanja(.ppt)
Politički kriminalitet(.pptx)
Profesionalni kriminalitet kriminalitet belog okovratnika i organizovani kriminalitet 2019(.ppt)
Trgovina ljudima 2019(.ppt)
Trgovina ljudima putevi trgovine i rezultati istraživanja(.ppt)
Feminističčke teorije(.ppt)
Uzročnost u kriminologiji(.ppt)
Kritička i mirotvoračka kriminologija(.ptt)
Globalizacijske teorije(.ppt)
Saobraćajna delinkvencija(.ppt)
Viktimologija
Vodič za nastavu na predmetu Viktimologija(.pdf) promena od 23. oktobra 2018.
Pojam i tipologije žrtve 2018.(.ppt)
Pojam, predmet i zadaci viktimologije, 2018.(.pptx)
Pojam i oblici viktimizacije, 2018.(.ppt)
Prevencija viktimizacije(.pptx)
Viktimizacija i rizik viktimizacije(.ppt)
Analiza ličnog iskustva viktimizacije 2018.(.ppt)
Psihološke posledice jednokratne i kontinuirane viktimizacije(.pptx)
Posledice viktimizacije i potrebe žrtava(.pptx)
Pravni položaj žrtava KROZ ISTORIJU-međunarodni dokumenti i prava žrtava-savremena zakonska rešenja i žrtve(.pptx)
Skice projekata iz viktimologije(.pptx)
Položaj i zaštita žrtava, tj. oštećenih u Srbiji(.pptx)
Nasilje nad decom - izborni predmet
Vodič za nastavu na predmetu NASILJE NAD DECOM 2018-19(.ppt)
Pojam i istorijat nasilja nad decom 2018-19(.pptx)
Vrste nasilja i indikatori nasilja(.pptx)
Rasprostranjenost nasilja nad decom - 2019.(.pptx)
Karakteristike nasilja nad decom - 2019.(pptx)
Psihičko i fizičko nasilje, zanemarivanje(.pptx)
Žene i zatvor - izborni predmet
Vodič za nastavu Žene i zatvor 2018.(.pdf)promena od 6. novembra 2018.
Primena alternativnih sankcija prema ženama(.pptx)
Rodno senzitivni programi za žene u zatvoru(.pptx)
Rodno senzitivni programi za žene u zatvoru(.ppt)
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs