Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Logopedija

Obaveštenja


Studijski program - Akreditacija 2015. godine

Struktura studijskog programa

Osnovne akademske studije studijskog programa Logopedija traju četiri godi-ne, obima 240 ESPB, 60 ESPB po godini. Kurikulum studijskog programa ima 51 na-stavni predmet, od kojih student sluša 41 predmet, i to 31 obavezni i 10 izbornih.
Godišnja opterećenost studenataje-1735 časova aktivne nastave tokom prve go-dine studija, 720 časova tokom druge godine, 690 časova tokom treće godine i 720 ča-sova tokom četvrte godine. Ukupan broj časova aktivne nastave na studijskom pro-gramu iznosi 2865. Nastava se organizuje i izvodi po semestrima, tokom 30 radnih nedelja godišnje, u skladu sa planom izvođenja nastave.
Plan i program osnovnih akademskih studija se ostvaruje izvođenjem teo-rijske i praktične nastave (predavanja i vežbe). Stručna praksa se realizuje uz koordinaciju i superviziju nastavnika, saradnika i koordinatora iz ustanove u kojoj se obavlja. Studenti se uključuju u aktivnosti i specifične vidove procene i tretmana osoba sa poremećajima u govoru, jeziku i komunikaciji, što omogućava neposrednuprimenu stečenih znanja i veština, kao i evaluaciju postignuća.
Nakon završetka osnovnih akademskih studija stiče se zvanje Diplomirani pogopeo.

Ciljevi studijskog programa

Opšti cilj studijskog programa Logopedija usmeren je na sticanje akademskih znanja i veština iz oblasti poremećaja govora, jezika i komunikacije i rehabili-tacije osoba sa poremećajima govornih i jezičkih funkcija, u skladu sa međunarod-nim standardima.
Specifični ciljevi ovog studijskog programa su:

 1. Usvajanje znanja o fenomenologiji i etiologiji poremećaja govora, jezika i komunikacije.
 2. Sticanje znanja iz oblasti prevencije, rane detekcije i dijagnostike go-vornih i jezičkih poremećaja.
 3. Ovladavanje znanjima i veštinama potrebnim za uzimanje logopedske anam-neze i donošenje logopedskog zaključka i dijagnoze.
 4. Razvijanje sposobnosti i veština potrebnih za primenu savremenih meto-da i procedura u postupku dijagnostičke procene.
 5. Razvijanje sposobnosti za koncipiranje i izradu programa i metoda tret-mana govornih i jezičkih poremećaja.
 6. Sticanje znanja i veština za primenu specifičnih metoda tretmana u procesu habilitacije i rehabilitacije osoba sa poremećajima govornih i jezičkih funkcija.
 7. Ovladavanje znanjima i veštinama za rad u centrima za govornu patologiju, centrima za medicinsku rehabilitaciju, neurološkim odeljenjima i kli-nikama, otorinolaringološkim odeljenjima i klinikama, pedijatrijskim klinikama.domovima zdravlja, razvojnim savetovalištima, ustanovama za mentalno zdravlje i gerijatrijskim ustanovama.
 8. Ovladavanje znanjima i veštinama za izvođenje logopedskog rada u predš-kolskim ustanovama i osnovnim školama.
 9. Ovladavanje znanjima i veštinama za rad na detekciji, dijagnostici i tretmanu poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije kod osoba sa po-trebom za posebnom podrškom.
 10. Ovladavanje znanjima i veštinama za izvođenje logopedskog rada sa višes-truko ometenim osobama.
 11. Ovladavanje znanjima i veštinama za primenu i razvijanje asistivne tehnologije u radu sa osobama koje imaju poremećaje govornih i jezičkih funkcija.
 12. Razvijanje sposobnosti i veština za timski rad sa stručnjacima iz dodir-nih naučnih oblasti.
 13. Razvijanje sposobnosti za izvođenje logopedskog rada u istraživačkim centrima.
 14. Podsticanje stručne i naučne radoznalosti budućih logopeda.

Kompetencije diplomiranih studenata

Studijski program Logopedija priprema stručnjake za rad na prevenciji, detekciji, dijagnostikovanju i tretmanu poremećaja komunikacije pod kojom se podrazumevaju svi procesi i funkcije koje se odnose na produkciju i razumevanje govornog i pisanog jezika, kao i neverbalne aspekte komunikacije. Preciznije, ovaj smer obrazuje stručnjake za rad na prevenciji, detekciji, dijagnostikovanju i tretmanu: poremećaja artikulacije, razvojnih govorno-jezičkih poremećaja, raz-vojnih poremećaja školskih veština (disleksija, disgrafija), mucanja, afazija i srodnih poremećaja (dizartrija, apraksija, agnozija, akalkulija), kao i poremećaja glasa. Pored toga, logopedi su osposobljeni za dijagnostiku i tretman poremećaja komunikacije kod osoba koje imaju potrebu za posebnom podrškom (osobe sa men-talnom ometenošću, cerebralnom paralizom, oštećenjem vida, autizmom); za rad na habilitaciji i rehabilitaciji govora kod osoba sa oštećenjem sluha; za rad sa višestruko ometenim osobama; za dijagnostiku i tretman jezičkih poremećaja i održavanje komunikacijskih sposobnosti osoba sa demencijom i cerebralnim promenama koje prate starenje; zarad na razvijanju augmentativnih i alternativnih interventnih metoda u komunikaciji.
Upoznati su sa principima kliničkog rada, mogu da učestvuju u kreiranju me-toda i sredstava za rehabilitaciju osoba sa govornim i jezičkim poremećajima; da pružaju podršku ovim osobama u procesu integracije; da učestvuju u izradi doku-mentacije za klinički logopedski rad; sposobni su za dalje usavršavanje i nauč-no-istraživački rad.
Po završetku osnovnih akademskih studija studijskog programa Logopedija, diplomirani logoped je osposobljen za:

 1. Prevenciju, ranu detekcijui prepoznavanje karakteristika govornih i jezičkih poremećaja;
 2. Učestvovanje u adaptaciji i izradi test mernih instrumenata za procenu govornih i jezičkih sposobnosti kod dece i odraslih;
 3. Određivanje oblika i težine govornog i jezičkog poremećaja, tj postavljanje logopedske dijagnoze;
 4. Diferenciranje primarnog poremećaja od drugih, srodnih poremećaja;
 5. Habilitaciju i rehabilitacijudece i odraslih sa poremećajima govornih, jezičkih i komunikacijskih sposobnosti;
 6. Korišćenje savremene asistivne tehnologije u radu sa ovom populacijom;
 7. Vođenje odgovarajuće dokumentacije.

Logoped je osposobljen za rad u centrima za govornu patologiju, centrima za medicinsku rehabilitaciju, posebnim centrima i ustanovama za vaspitanje, obrazovanje i rehabilitaciju, domovima zdravlja, razvojnim savetovalištima, školskim dispanzerima.bolnicama, klinikama, institutima, gerijatrijskim ustanovama, predškolskim ustanovama, osnovnim školama, privatnoj praksi i istraživačkim centrima.

Kurikulum studijskog programa (.pdf)


 

Studijski program

LOGOPEDIJA /master akademske studije/

Master akademske studije studijskog programa Logopedija traju jednu godinu, obima 60 ESPB, po 30 ESPB u semestru. Kurikulum studijskog programa se sastoji od ukupno 7 nastavnih predmeta, od kojih student, tokom prvog semestra, sluša 1 obavezni i 3 izborna predmeta.
Godišnja opterećenost studenata je 600 časova aktivne nastave, odnosno 300 časova po semestru. Nastava se organizuje i izvodi po semestrima, tokom 30 radnih nedelja godišnje, u skladu sa planom izvođenja nastave.
Nakon završetka master akademskih studija, student stiče zvanje Master logoped.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa master akademskih studija Logopedija usmereni su ka podizanju nivoa i sticanju dodatnih akademskih znanja iz oblasti poremećaja govora, jezika i komunikacije, u skladu sa međunarodnim standardima.
Razvoj logopedske naučne misli kroz istraživanje i obrazovanje logopeda na master akademskim studijama, treba da omogući nadogradnju i produbljivanje znanja, što će im omogućiti da se još kvalitetnije bave detekcijom, prevencijom i dijagnostikom govornih i jezičkih poremećaja, kao i habilitacijom i rehabilitacijom osoba sa poremećajima govora, jezika i komunikacije. Master akademske studije studijskog programa Logopedija treba da doprinesu unapređenju standarda u oblasti logopedske teorije i prakse. Krajnji cilj je stvaranje novih puteva za razvoj mladih kvalitetnih stručnjaka u oblasti logopedije.
Program master akademskih studija studijskog programa Logopedija nadograđuje znanja iz oblasti poremećaja govora, jezika i komunikacije.

Kompetencije diplomiranih studenata

Završetkom master akademskih studija studijskog programa Logopedija, studenti su osposobljeni za:

 1. samostalni rad u oblastima prevencije, detekcije, dijagnostike govornih i jezičkih poremećaja, kao i u oblasti habilitacije i rehabilitacije osoba sa poremećajima govora, jezika i komunikacije;
 2. poštovanje i unapređenje načela rada sa osobama sa poremećajima govora, jezika i komunikacije;
 3. unapređenje procesa detekcije, dijagnostike i tretmana govornih, jezičkih i komunikacijskih poremećaja;
 4. koncipiranje i oblikovanje savremenih pristupa i metoda habilitacije i rehabilitacije osoba sa poremećajima govora, jezika i komunikacije;
 5. pružanje podrške i unapređivanje kvaliteta života osoba sa hroničnim oblicima govornih i jezičkih poremećaja;
 6. samostalno pružanje dodatne pomoći višestruko ometenoj deci sa poremećajima u komunikaciji;
 7. praćenje i korišćenje obavezne i dodatne domaće i inostrane literature;
 8. bavljenje naučno-istraživačkim radom;
 9. sastavljanje i izradu dokumentacije za klinički logopedski rad.

Master logoped osposobljen je za:

 • utvrđivanje specifičnih potreba osoba sa poremećajima komunikacije;
 • rad i podizanje nivoa rada u zdravstvenim ustanovama u kojima se obavlja dijagnostika i rehabilitacija osoba sa govornim i jezičkim poremećajima;
 • rad i podizanje nivoa rada u predškolskim ustanovama i osnovnim školama; u posebnim ustanovama za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju osoba sa ometenošću; u strukovnim organizacijama;
 • učestvovanje u odgovarajućim naučnim i stručnim projektima i programima u oblasti logopedije;

Master logoped je, takođe, osposobljen za samostalni rad sa višestruko ometenom decom, sa decom sa razvojnim poremećajima školskih veština, kao i za koncipiranje savremenih informacionih programa u radu sa ovom populacijom.

Kurikulum studijskog programa (.pdf)


Studijski program - Akreditacija 2009. godine

LOGOPEDIJA /osnovne akademske studije/


Studijski program

LOGOPEDIJA /master akademske studije/