Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Logopedija
osnovne akademske studije

Sadržaj

Uvodna tabela
Standard 1. Struktura studijskog programa
Standard 2. Svrha studijskog programa
Standard 3. Ciljevi studijskog programa
Standard 4. Kompetencije diplomiranih studenata
Standard 5. Kurikulum
Standard 6. Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa
Standard 7. Upis studenata
Standard 8. Ocenjivanje i napredovanje studenata
Standard 9. Nastavno osoblje
Standard 10. Organizaciona i materijalna sredstva
Standard 11. Kontrola kvaliteta
Standard 12. Studije na daljinu


Uvod

Naziv studijskog programa
Logopedija
Samostalna visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
Visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
Obrazovno-naučno/obrazovno-umetničko polje
Društveno-humanističke nauke
Naučna, stručna ili umetnička oblast
Specijalna edukacija i rehabilitacija
Vrsta studija
Osnovne akademske studije
Obim studija izražen ESPB bodovima
240 ESPB
Stručni naziv, skraćenica
Defektolog
Dužina studija
Četiri godine
Godina u kojoj je započela realizacija studijskog programa
Godina kada će započeti realizacija studijskog programa
Školska 2009/10
Broj studenata koji studira po ovom studijskom programu
Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program
60 studenata
Datum kada je program prihvaćen od strane odgovarajućeg tela (navesti kog)
28. 10. 2008.
Nastavno-naučno Veće Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Jezik na kome se izvodi studijski program
Srpski jezik
Godina kada je program akreditovan
Web adresa na kojij se nalaze podaci o studijskom programu
www.fasper.bg.ac.rs

vrh strane

Standard 1: Struktura studijskog programa
Studijski program osnovnih akademskih studija Logopedija traje četiri godine, ima ukupno 240 ESPB bodova, pripada polju društveno – humanističkih nauka, naučnoj oblasti Specijalna edukacija i rehabilitacija i po završenim studijama dobija se naziv «logoped». Studijskim programom osnovnih akademskih studija predviđeno je polaganje 27 predmeta koji su zajednički i drugim studijskim smerovima.
Studijski program sastoji se od ukupno 16 obaveznih dvosemestralnih i 17 jednosemestralnih predmeta i ponuđenih 20 izbornih jednosemestralnih predmeta, od kojih studenti polažu 10 predmeta. Nastava se realizuje kroz predavanja, vežbe, druge oblike nastave i obaveznu stručnu praksu na četvrtoj godini. Predmeti su: akademsko opšteobrazovni (21,94%), teorijsko – metodološki (24,05%), naučno - stručni (40,08%) i stručno – aplikativni (35,44%).

vrh strane

Standard 2: Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Logopedija je obrazovanje studenata u oblasti poremećaja govora, jezika i komunikacije, koje obezbeđuju uspešno obavljanje profesionalnih zadataka u logopediji kroz razvoj sopstvenog sistema obezbeđenja kvaliteta. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, posebno Odeljenje za logopediju će nastojati da stalno poboljšava kvalitet svoje obrazovne, stručne i naučne delatnosti, prema standardima koji predstavljaju najviši nivo i koji postoje u razvijenim zemljama.
Studijski program Logopedija biće stalno osavremenjivan i prilagođavan potrebama savremenog društva.
Osnovne akademske studije Logopedije imaju 240 ESPB bodova i obezbeđuju kompetencije koje studentima omogućavaju da po završenim studijima nastave diplomske (master) studije.
Struktura studijskog programa treba da omogući da student stekne dovoljan nivo znanja iz akademsko opšteobrazovnih, teorijsko – metodoloških, naučno – stručnih i stručno-aplikativnih predmeta.
Krajnji cilj delatnosti Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, posebno studijske grupe Logopedija je stvaranje kvalitetnih stručnjaka i naučnika u oblasti poremećaja govora, jezika i komunikacije, koji su usvojili najviše etičke i profesionalne standarde.
Odeljenje za logopediju će, kroz izdavačku delatnost Fakulteta, obezbediti studentima Smera za logopediju odgovarajuću kvalitetnu udžbeničku literaturu, razvijati kvalitetnu periodiku kroz izdavanje domaćeg časopisa i učiniti dostupnom kvalitetnu logopedsku naučnu i stručnu literaturu.

vrh strane

Standard 3: Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa Logopedija su usmereni na sticanje akademskih znanja i veština vezanih za oblast poremećaja govora, jezika i komunikacije i rehabilitacije osoba sa poremećajima govornih i jezičkih funkcija, u skladu sa međunarodnim standardima.
Razvoj logopedske naučne misli kroz istraživanje i obrazovanje logopeda treba da omogući da ovi stručnjaci samostalno obavljaju detekciju, prevenciju i dijagnostiku govornih i jezičkih poremećaja, habilitaciju i rehabilitaciju osoba sa poremećajima govornih i jezičkih funkcija, kao i unapređenje standarda u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Krajnji cilj je stvaranje kvalitetnih stručnjaka i naučnika u oblasti poremećaja govora, jezika i komunikacije koji treba da usvoje najviše profesionalne standarde.
Pored toga, postoje i specifični ciljevi ovog studijskog programa, i to:

 • obezbediti mogućnost da se prevenira, na vreme detektuje i dijagnostikuje govorni i jezički poremećaj;
 • obezbediti mogućnost kvalitetnog uzimanja logopedske anamneze i donošenje logopedskog zaključka i dijagnoze;
 • planiranje tretmana i pravljenje individualnog programa rehabilitacije,
 • obezbediti mogućnost kvalitetne rehabilitacije osoba sa poremećajima govornih i jezičkih funkcija;
 • obezbediti mogućnost za rad u centrima za govornu patologiju, centrima za medicinsku rehabilitaciju, neurološkim
 • odeljenjima i klinikama, otorinolaringološkim klinikama, pedijatrijskim klinikama, razvojnim savetovalištima, ustanovama za mentalno zdravlje i gerijatrijskim ustanovama;
 • obezbediti mogućnost za izvođenje logopedskog rada u predškolskim ustanovama i osnovnim školama;
 • obezbediti mogućnost za rad na prevenciji, detekciji, dijagnostici i tretmanu poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije kod osoba sa posebnim potrebama;
 • obezbediti mogućnost za izvođenje logopedkog rada sa višestruko ometenim osobama koje imaju poremećaje u verbalnoj komunikaciji;
 • razviti sposobnost upotrebe savremene informacione tehnologije u radu sa osobama koje imaju poremećaje govornih i jezičkih funkcija;
 • razviti sposobnost samostalnog i timskog rada sa stručnjacima iz dodirnih naučnih oblasti;
 • obezbediti mogućnost za izvođenje logopedkog rada u istraživačkim centrima;

vrh strane

Standard 4: Kompetencije diplomiranih studenata

Opis opštih i predmetno-specifičnih kompetencija studenata
Smer za logopediju priprema stručnjake: za rad na prevenciji, detekciji, dijagnostikovanju i tretmanu poremećaja humane komunikacije pod kojom se podrazumevaju svi procesi i funkcije koje se odnose na govornu produkciju i razumevanje govornog i pisanog jezika, kao i neverbalne aspekte komunikacije. Preciznije, ovaj smer obrazuje stručnjake za rad na prevenciji, detekciji, dijagnostikovanju i tretmanu: poremećaja artikulacije, razvojnih govorno- jezičkih poremećaja, razvojnih poremećaja školskih veština (disleksija, disgrafija), mucanja, afazija i srodnih poremećaja (dizartrija, apraksija, agnozija, akalkulija), kao i poremećaja glasa. Pored toga, ovi stručnjaci su osposobljeni za dijagnostiku i tretman poremećaja komunikacije kod osoba sa posebnim potrebama (osobe sa mentalnom ometenošću, cerebralnom paralizom, oštećenjem vida, autizmom), za rad na rehabilitaciji govora kod osoba sa oštećenjem sluha, za rad sa višestruko ometenim osobama, za dijagnostiku i tretman jezičkih poremećaja i održavanje komunikacijskih sposobnosti osoba sa demencijom i cerebralnim promenama koje prate starenje, za rad na razvijanju pomoćnih i alternativnih sredstava komunikacije.
Upoznati su sa principima kliničkog rada, mogu da učestvuju u kreiranju metoda i sredstava za rehabilitaciju osoba sa govornim i jezičkim poremećajima, da pružaju podršku ovim osobama u procesu integracije, da učestvuju u izradi dokumentacije za klinički logopedski rad, sposobni su za dalje usavršavanje i naučno-istraživački rad.

Opis ishoda učenja
Defektolog-logoped osposobljen je za:
- prevenciju, ranu detekciju i prepoznavanje karakteristika govornih i jezičkih poremećaja;
- da učestvuje u adaptaciji i izradi test mernih instrumenata za procenu govornih i jezičkih sposobnosti kod dece i odraslih;
- određivanje oblika i težine govornog i jezičkog poremećaja, tj postavljanje logopedske dijagnoze;
- diferenciranje primarnog poremećaja od drugih, srodnih poremećaja;
- rehabilitacioni tretman dece i odraslih osoba sa poremećajima govornih, jezičkih i komunikacijskih sposobnosti;
- korišćenje savremene opreme i tehnologije u radu sa ovom populacijom, da učestvuje u izradi i vođenju odgovarajuće dokumentacije.
Defektolog-logoped je osposobljen za rad u centrima za govornu patologiju, centrima za medicinsku rehabilitaciju, posebnim centrima i ustanovama za vaspitanje, obrazovanje i rehabilitaciju, razvojnim savetovalištima, bolnicama, klinikama, institutima, gerijatrijskim ustanovama, školskim dispanzerima, predškolskim ustanovama, osnovnim školama, privatnoj praksi i istraživačkim centrima.

vrh strane

Standard 5: Kurikulum

Studijski program osnovnih akademskih studija LOGOPEDIJE, realizuje se u trajanju od četiri godine 8 semestara, odnosno 8 semestara. Ove studije predstavljaju osnovu za dalje obrazovanje studenata logopedije. Ukupan broj ESPB bodova nakon završenih studija je 240, odnosno po 60 ESPB u svakoj školskoj godini.
Uslovi za upis studenata na prvu godinu studija su jedinstveni, a studenti se već pri upisu opredeljuju za smer. Već od prve godine studija, studenti počinju da slušaju predmete koji ih direktno usmeravaju prema profilu koji su izabrali da studiraju, tako da na prvoj godini imaju zajedničke predmete sa medicinskim, psihološkim, sociološkim i pedagoškim sadržajem. Tokom 2. 3. i 4. godine studija studenti studijske grupe Logopedija, slušaju predmete koji su najdirektnije vezani za oblast studiranja, koji se dele na uže stručne i šire stručne. Na četvrtoj godini studija studenti imaju obaveznu stručnu praksu.
Studenti imaju prosečno 724 časova aktivne nastave na godini studija, a prosečno aktivne nastave na svim godinama studija 27 časova nedeljno.
Studenti imaju u proseku 24% časova predavanja i vežbi na prvoj godini studija; u proseku 23,5 časova predavanja i vežbi na drugoj godini; u proseku 23,5 časova predavanja i vežbi na trećoj godini; u proseku 25 časova i vežbi na četvrtoj godini.
Faktor izbornosti prema pozicijama gde student bira predmete je 20% .
Struktura studijskog programa osnovnih akademskih studija sadrži:
21,94% akademsko opšteobrazovnih,
24,05% teorijsko metodoloških,
40,08 % naučno stručnih i
35,44% stručno aplikativnih predmeta.
Svaki predmet kurikuluma sadrži naziv predmeta, tip predmeta, semestar u kojem se sluša, preduslove za pohađanje predmeta, cilj, ishod, literaturu, metode realizacije nastave, broj časova aktivne nastave, način provere znanja i način ocenjivanja.

vrh strane

Standard 6. Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa

Studijski program Logopedija je po svojoj strukturi, ciljevima i kompetencijama svršenih studenata u saglasnosti sa savremenim međunarodnim studijima iz ove oblasti i visokoškolskom edukacijom u oblasti logopedije u zemljama u okruženju, EU i šire.
1. University of Helsinki, Education program in Logopedics, Finska- www.helsinki.fi
2. University of Memphis, The school of Audiology and Speech&Language pathology,
SAD-www.memphis.edu
3. University of Washington, College of Speech&Hearing sciences, SAD-
www.washington.edu
4. Lund University, Department of Logopedics and Phoniatrics, Svedska-www.lu.se/
5. Iowa University, Department of Speech Pathology, SAD-www.uiowa.edu
6. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Hrvatska-www.erf.hr
7. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, BIH – www.erf.untz.ba/
8. University of Oulu, Faculty of Humanities, Department of Finnish, Saami and
Logopedics, Finska-www.oulu.fi
Studije na studijskom programu Logopedija uporedive su i usaglašene sa inostranim studijskim programima koji su navedeni. Takođe, studijski program Logopedija sarađuje sa pojedinim fakultetima u regionu: Pedagoška fakulteta, Univerzitet v Ljubljani, R.Slovenija; Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, R.Hrvatska, Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, Tuzla, BiH, Filozofski fakultet u Skoplju, Institut za defektologiju, Skoplje, Makedonija.

vrh strane

Standard 7. Upis studenata

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju upisuje studente na studijski program osnovnih akademskih studija Logopedija u zavisnosti od potreba društva.
Nastava na studijskom programu osnovnih akademskih studija Logopedija izvodi se na srpskom jeziku. Student se može upisati u status studenta koji se finansira iz budžeta ili studenta koji se sam finansira.
Na studijski program osnovnih akademskih studija Logopedija, studenti se upisuju posle objavljivanja javnog konkursa u dnevnoj štampi.
Detaljna obaveštenja o uslovima upisa, načinu prijavljivanja, datumima održavanja prijemnih ispita, informacije o zadacima sa prethodnih prijemnih ispita mogu se naći na zvaničnom sajtu Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

vrh strane

Standard 8. Ocenjivanje i napredovanje studenata

Ocenjivanje i napredovanje studenata na studijskom programu osnovnih akademskih studija Logopedija vrši se prema pravilniku Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju koji je javni dokument.
Napredovanje studenata se vrši ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita, odnosno sticanjem određenog broja poena, pri čemu svaki nastavni predmet ima određen broj ESPB. Broj ESPB bodova za svaki predmet određen je na osnovu procene opterećenja studenata, fonda časova predavanja i vežbi, broja časova ostalih vidova aktivne nastave, procene neophodnog vremena za pripremu i praćenje nastave. Način određivanja broja ESPB za svaki nastavni predmet jedinstven je za sve studijske programe Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

vrh strane

Standard 9. Nastavno osoblje

Nastavnici i saradnici koji su angažovani na studijskom programu osnovnih akademskih studija Logopedija predstavljaju kompetentan kadar iz ove oblasti. Na ovom studijskom programu angažovano je 35 nastavnika i 18 saradnika. Prosečno opterećenje nastavnika i saradnika ne prelazi okvire uslovljene standardima za akreditaciju. Procenat časova predavanja koje izvode nastavnici sa 100% radnog vremena je 73,22%.
Naučne kompetencije i stručne kvalifikacije nastavnog osoblja odgovaraju njihovom zaduženju u nastavi. Svi nastavnici imaju najmanje pet referenci iz uže naučne oblasti iz koje izvode nastavu na studijskom programu Logopedija, što uključuje monografije, univerzitetske udžbenike, pregledne članke, originalne naučne i stručne radove, praktikume. Lista nastavnika na studijskom programu osnovnih akademskih studija Logopedija, kao i svi odgovarajući podaci o njihovim kompetencijama i predmetima za koje su zaduženi dostupni su javno u okviru knjige nastavnika na sajtu fakulteta.

vrh strane

Standard 10. Organizaciona i materijalna sredstva

Smer za logopediju, u okviru Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju poseduje odgovarajuća materijalna sredstva za izvođenje studijskog programa osnovnih akademskih studija.
Studijski program se izvodi na lokacijama: Visokog Stevana 2, Kralja Milutina 52, Sokobanjska 13, Pasterova 2, Preševska 31, Nemanjina 2, Tiršova 10, Svetozara Markovića 85, Đerdapska 12, Svetozara Markovića 85a, Crnotravska bb, Gospodar Jovanova 35.
Ukupan prostor za izvođenje nastave veći je od neophodnih 4 m2.
Poseduju se odgovarajući kapaciteti za organizovanje praktične nastave pri čemu su svi uslovi u skladu sa potrebama studijskog programa.

vrh strane

Standard 11. Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta studijskog programa osnovnih akademskih studija Logopedija je sastavni deo sistema obezbeđenja kvaliteta na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. To uključuje stalno i sistematično praćenje realizacije studijskog programa i kontrolu svih njegovih segmenata. Uloga studenata je veoma važna. Deo članova Komisije za obezbeđenje kvaliteta nastave na Fakultetu su nastavnici koji izvode nastavu iz studijskog programa osnovnih akademskih studija Logopedija.
Svi rezultati kontrole kvaliteta studijskog programa su javno dostupni i uvek se mogu proveriti. Oni predstavljaju sastavni deo jedinstvenog izveštaja o samoevaluaciji fakulteta. Usmereni su ka unapređenju kvaliteta kurikuluma, nastave, nastavnog osoblja, ocenjivanja studenata, literature, kao i na uočavanje slabosti koje se mogu pojaviti u procesu nastave.

vrh strane

Standard 12. Studije na daljinu
Studijski program osnovnih akademskih studija Logopedija nema studije na daljinu, ali su u planu da se u budućnosti organizuju.

vrh strane

 

 

 

 

 

 

 

 

 • poslednji unos: 31.01.2012 14:33

 • Uverenje o akreditaciji

 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa

  Osnovne akademske studije

 

 

Kontakt Info