Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Logopedija
diplomske akademske studije

Sadržaj

Uvodna tabela
Standard 1. Struktura studijskog programa
Standard 2. Svrha studijskog programa
Standard 3. Ciljevi studijskog programa
Standard 4. Kompetencije diplomiranih studenata
Standard 5. Kurikulum
Standard 6. Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa
Standard 7. Upis studenata
Standard 8. Ocenjivanje i napredovanje studenata
Standard 9. Nastavno osoblje
Standard 10. Organizaciona i materijalna sredstva
Standard 11. Kontrola kvaliteta
Standard 12. Studije na daljinu


Uvod

Naziv studijskog programa
Logopedija
Samostalna visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program
Univerzitet u Beogradu
Visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
Obrazovno-naučno/obrazovno-umetničko polje
Društveno-humanističke nauke
Naučna, stručna ili umetnička oblast
Specijalna edukacija i rehabilitacija
Vrsta studija
Diplomske akademske studije
Obim studija izražen ESPB bodovima
60 ESPB
Stručni naziv, skraćenica
Diplomirani defektolog – master
Dužina studija
Jedna godina, dva semestra
Godina u kojoj je započela realizacija studijskog programa
Godina kada će započeti realizacija studijskog programa
Školska 2009/10
Broj studenata koji studira po ovom studijskom programu
Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program
50 studenata
Datum kada je program prihvaćen od strane odgovarajućeg tela (navesti kog)
28. 10. 2008.
Nastavno-naučno Veće Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Jezik na kome se izvodi studijski program
Srpski jezik
Godina kada je program akreditovan
Web adresa na kojij se nalaze podaci o studijskom programu
www.fasper.bg.ac.rs

vrh strane

Standard 1: Struktura studijskog programa

Studijski program master studija Logopedija traje jednu godinu, ima ukupno 60 ESPB bodova, pripada polju društveno – humanističkih nauka, naučnoj oblasti Specijalna edukacija i rehabilitacija i po završenim studijama dobija se naziv «diplomirani defektolog - master». Studijskim programom master studija predviđeno je polaganje 4 predmeta, jedan obavezni predmet i tri izborna predmeta.
Studijski program master studija sastoji se od 1 obaveznog jednosemestralnog predmeta i ponuđenih 6 izbornih jednosemestralnih predmeta, od kojih studenti polažu 3 predmeta. Nastava se realizuje kroz predavanja, vežbe, druge oblike nastave i studijski istraživački rad.

vrh strane

Standard 2: Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa master studija Logopedija je sticanje višeg nivoa obrazovanja u oblasti poremećaja govora, jezika i komunikacije, koje obezbeđuje uspešno obavljanje profesionalnih zadataka u logopediji. Odeljenje za logopediju će nastojati da na svom studijskom master programu stalno poboljšava kvalitet obrazovne, stručne i naučne delatnosti, prema standardima koji predstavljaju najviši nivo i koji postoje u razvijenim zemljama.
Studijski program master studija Logopedija biće stalno osavremenjivan i prilagođavan potrebama savremenog društva.
Master studije Logopedija imaju 60 ESPB bodova i obezbeđuju studentima viši nivo kompetencije.
Struktura studijskog programa master studija će omogućiti studentima da nadograde svoja znanja koja su stekli na osnovnim akademskim studijama.
Krajnji cilj master studija na studijskoj grupi Logopedija je omogućavanje studentima da uđu u svet studijskog istraživačkog rada, što će im otvoriti put ka višim nivoima naučnog saznanja u oblasti poremećaja govora, jezika i komunikacije.
Kao i na osnovnim akademskim studijama, Odeljenje za logopediju će, kroz izdavačku delatnost Fakulteta, obezbediti studentima Smera za logopediju odgovarajuću kvalitetnu literaturu i učiniti dostupnom savremenu kvalitetnu naučnu i stručnu literaturu domaćih i stranih autora.

vrh strane

Standard 3: Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa master studija Logopedija su usmereni ka podizanju nivoa sticanja dodatnih akademskih znanja vezanih za oblasti poremećaja govora, jezika i komunikacije, u skladu sa međunarodnim standardima.
Razvoj logopedske naučne misli kroz istraživanje i obrazovanje logopeda treba da omogući da nadograde i prodube svoja znanja kroz master studije, što će im omogućiti da se još kvalitetnije bave detekcijom, prevencijom, dijagnostikom, habilitacijom, rehabilitacijom osoba sa poremećajima komunikacije, kao i da nastave unapređenje standarda u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji. Krajnji cilj je stvaranje novih puteva za razvoj mladih kvalitetnih stručnjaka u oblasti logopedije.

vrh strane

Standard 4: Kompetencije diplomiranih studenata

Opis opštih i predmetno-specifičnih kompetencija studenata
Program master studija Logopedija nadograđuje znanja iz oblasti logopedije i to:
1. priprema stručnjake za samostalni rad u oblastima prevencije, detekcije, dijagnostike, habilitacije i rehabilitacije, kao i za bavljenje naučno istraživačkim radom;
2. priprema stručnjake za poštovanje i unapređenje načela rada sa osobama sa poremećajima komunikacije,
3. unapređuje procese detekcije i tretmana, oblikuje savremene pristupe i metode rehabilitacije, pruža podršku i unapređuje kvalitet života osoba sa hroničnim oblicima govornih i jezičkih poremećaja.
3. priprema stručnjake da samostalno pruže dodatnu pomoć višestruko ometenoj deci sa poremećajima u komunikaciji, prate i koriste obaveznu i dodatnu domaću i inostranu literaturu, sastavljaju i izrađuju adekvatnu dokumentaciju za klinički logopedski rad.

Opis ishoda učenja
Diplomirani defektolog - master, osposobljen je za:
- utvrđivanje specifičnih potreba osoba sa poremećajima komunikacije, rad na ranoj detekciji, rad u zdravstvenim ustanovama u kojima se obavlja dijagnostika i rehabilitacija osoba sa govornim i jezičkim poremećajima;
- podizanje nivoa rada u predškolskim ustanovama, u osnovnim školama, u posebnim ustanovama za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju osoba sa ometenošću, u strukovnim organizacijama, učestvovanje u odgovarajućim naučnim i stručnim projektima i programima u oblasti logopedije;
- Diplomirani defektolog – master je takođe osposobljen za samostalni rad sa višestruko ometenom decom, sa decom sa razvojnim poremećajima školskih veština, za koncipiranje savremenih informacionih programa u radu sa ovom populacijom.

vrh strane

Standard 5: Kurikulum

Studijski program master studija Logopedije, realizuje se u trajanju od 1 godine, odnosno 2 semestara, i predstavlja početnu osnovu za razvoj mladog naučnog kadra. Na godini studija je 60 ESPB, koji su raspoređeni na jedan obavezni i tri izborna predmeta.
Upis studenata na prvu godinu master studija je jedinstven.
Studenti imaju prosečno 20 časova aktivne nastave na godini master studija i 20 časova studijskog istraživačkog rada i 10 časova koji su posvećeni izradi diplomskog (master) rada.
Faktor izbornosti prema pozicijama gde student bira predmete je 50%.
Svaki predmet master studija ima kurikulum koji sadrži naziv predmeta, semestar u kojem se sluša, preduslove za pohađanje predmeta, cilj, ishod, literaturu, metode realizacije nastave, broj časova aktivne nastave, način provere znanja i način ocenjivanja.

vrh strane

Standard 6. Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa

Studijski program master studija Loogopedija je po svojoj strukturi, ciljevima i kompetencijama diplomiranih studenata u saglasnosti sa savremenim međunarodnim studijima iz ove oblasti u zemljama u okruženju, EU i šire.

University of Helsinki, Education program in Logopedics, Finska- www.helsinki.fi/speech sciences/introduction/index.htm#logopedics
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Hrvatska-www.erf.hr/studijpredlog.html
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, BIH – www.erf.untz.ba/
University of Oslo, Faculty of Humanities, Department of Finnish, Saami and
Logopedics, Finska-www.oulu.fi/ktk/kasope/edglo/forks/curriculum.pdf

Lund University, Department of Logopedics and Phoniatrics, Svedska-www.lu.se/upload/englishesite/Master_okt08.pdf
University of Memphis, The school of Audiology and Speech&Language pathology,
SAD-www.ausp.memphis.edu/

University of Washington, College of Speech&Hearing sciences, SAD-
www.washington.edu

Iowa University, Department of Speech Pathology, SAD-www.uiowa.edu
Studije na master studijskom programu Logopedija uporedive su i usaglašene sa inostranim studijskim programima. Takođe, saradnja je uspostavljena i sa pojedenim fakultetima u regionu gde takođe na master studijama pručavaju ovu oblast: Pedagoška fakulteta, Univerzitet v Ljubljani, R.Slovenija; Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, R.Hrvatska, Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, Tuzla, BiH.

vrh strane

Standard 7. Upis studenata

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju upisuje studente na studijski program master studija Logopedija.
Nastava na programu master studija Logopedija izvodi se na srpskom jeziku. Student se može upisati u status studenta koji se finansira iz budžeta ili studenta koji se sam finansira.
Na studijski program master studija Logopedija, studenti se upisuju posle objavljivanja javnog konkursa u dnevnoj štampi.
Detaljna obaveštenja o uslovima upisa i načinu prijavljivanja, mogu se naći na zvaničnom sajtu Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

vrh strane

Standard 8. Ocenjivanje i napredovanje studenata

Ocenjivanje i napredovanje studenata na studijskom programu master studija Logopedija vrši se prema pravilniku Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju koji je javni dokument.
Napredovanje studenata se vrši ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita, odnosno sticanjem određenog broja poena, pri čemu svaki nastavni predmet ima određen broj ESPB. Broj ESPB bodova za svaki predmet određen je na osnovu procene opterećenja studenata, fonda časova predavanja i vežbi, broj časova ostalih vidova aktivne nastave, procene neophodnog vremena za pripremu i praćenje nastave.

vrh strane

Standard 9. Nastavno osoblje

Nastavnici i saradnici koji su angažovani na studijskom programu master studija Logopedija predstavljaju kompetentan kadar iz ove oblasti. Na ovom studijskom programu angažovano je 12 nastavnika i 3 saradnika. Prosečno opterećenje nastavnika i saradnika ne prelazi okvire uslovljene standardima za akreditaciju. Procenat časova predavanja koje izvode nastavnici sa 100% radnog vremena je 73,92%.
Naučne kompetencije i stručne kvalifikacije nastavnog osoblja odgovaraju njihovom zaduženju u nastavi. Svi nastavnici imaju najmanje pet referenci iz uže naučne oblasti iz koje izvode nastavu na master studijskom programu Logopedija, što uključuje monografije, univerzitetske udžbenike, pregledne članke, originalne naučne i stručne radove, praktikume. Lista nastavnika na studijskom programu master studija Logopedija, kao i svi odgovarajući podaci o njihovim kompetencijama i predmetima za koje su zaduženi dostupni su javno u okviru knjige nastavnika na sajtu fakulteta.

vrh strane

Standard 10. Organizaciona i materijalna sredstva

Smer za Logopediju, u okviru Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju ima odgovarajuća materijalna sredstva za izvođenje studijskog programa master studija.
Studijski program se izvodi na lokacijama: Visokog Stevana 2, Kralja Milutina 52, Nemaljina 2, Crnotravska bb, Sokobanjska 13, Preševska 31.
Poseduju se odgovarajući kapaciteti za organizovanje praktične nastave pri čemu su svi uslovi u skladu sa potrebama studijskog programa.

vrh strane

Standard 11. Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta studijskog programa master studija Logopedija je sastavni deo sistema obezbeđenja kvaliteta na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. To u sebe uključuje stalno i sistematično praćenje realizacije studijskog programa i kontrolu svih njegovih segmenata. Uloga studenata takođe je vrlo značajna. Deo članova Komisije za obezbeđenje kvaliteta nastave na fakultetu su nastavnici koji izvode nastavu iz studijskog programa master studija Logopedija.
Svi rezultati kontrole kvaliteta studijskog programa su javno dostupni i uvek se mogu proveriti. Oni predstavljaju sastavni deo jedinstvenog izveštaja o samoevaluaciji fakulteta. Usmereni su ka unapređenju kvaliteta kurikuluma, nastave, nastavnog osoblja, ocenjivanja studenata, literature, kao i na uočavanje slabosti koje se mogu pojaviti u procesu nastave.

vrh strane

Standard 12. Studije na daljinu
Studijski program diplomskih akademskih studija Logopedija nema studije na daljinu, ali je u planu da se u perspektivi organizuju.

vrh strane

  • poslednji unos: 31.01.2012 14:36

 

 

Kontakt Info