Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

OBAVEŠTENjE
za studente master akademskih studija


O B A V E Š T E Nj E
za studente master akademskih studija

Ponovni upis studenata master akademskih studija kojima je istekao zakonski rok za završetak studija

Studentima kojima je u školskoj 2014/2015. godini istekao zakonski rok za završetak studija (generacije 2011/12, 2012/13 i 2013/14) u roku koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa, može se odobriti nastavak studija samo upisivanjem novoakreditovanih studijskih programa, odnosno sadržaja programa.
Studenti koji se ponovo upisuju, potrebno je da Studentskoj službi od 13. novembra do 17. novembra 2015. godine u terminu od 10 do 14 časova dostave:

 • overenu fotokopiju uverenja o diplomiranju ili diplome - original na uvid
 • overenu fotokopiju uverenja o položenim ispitima ili dodatak diplome - original na uvid
 • overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
 • „stari“ indeks sa master studija koji će biti zadržan u Studentskoj službi
 • standardnu fakultetsku molbu sa ispunjenim podacima iz „starog“ indeksa, u kojoj će navesti „ponovni upis na master akademske studije“.
 • na poleđini molbe je potrebno navesti predmete koje studenti žele da im budu priznati
 • u planu studija položene predmete označiti sa „položen“.

Kandidati prijavljeni za upis, koji su već bili studenti master akademskih studija, upisuju se ponovo na master akademske studije, uz priznavanje položenih ispita, prema važećem nastavnom planu, Akreditacija 2015.
Nastavno-naučno veće Fakulteta će vršiti priznavanje ispita, a za nepoložene ispite, odnosno prijavljene predmete, obračunava se školarina po važećem cenovniku, prema broju ESPB (1.800,00 po bodu). Za master rad plaća se školarina u vrednosti od 20 bodova.

ZA UPIS JE POTREBNO:

 • indeks
 • dva popunjena i odštampna prijavna lista ŠV-20 (štampati dvostrano - ŠV-20 preuzeti ovde)
 • dve fotografije formata 4.5 x 3.5 cm;
 • priznanica o uplaćenim troškovima upisa u iznosu od 3.000,00 dinara
  tekući račun Fakulteta 840-1787666-66 - poziv na broj 92UPMAS201516
 • priznanica o uplaćenoj naknadi u iznosu od 100,00 dinara (svrha uplate KARIJER CENTAR UNIVERZITETA U BEOGRADU) - poziv na broj 28KARMAS201516
 • ŠKOLARINA ZA STUDENTE KOJI SE PONOVO UPISUJU BIĆE ODREĐENA NA OSNOVU PREOSTALIH KREDITA.

Pri upisu obavezno predati popunjen PLAN STUDIJA
Obrasce o priјavi izbornih predmeta preuzmite, popunite i odštampaјte.O B A V E Š T E Nj E
za studente master akademskih studija

STUDENTI KOJI SU MASTER AKADEMSKE STUDIJE UPISALI ŠKOLSKE 2013/14. GODINE, A NISU ODBRANILI MASTER RAD, dužni su da podnesu molbu Nastavno-naučnom veću Fakulteta za produžetak roka za završetak studija u trajanju od dva semestra.

Upis će se obaviti od 18. novembra do 20. novembra 2015. godine u terminu od 10 do 14 časova.
Potrebna dokumenta za upis godine:

 • molba za produžetak roka za završetak studija preuzeti ovde: MOLBA (.doc)
 • indeks
 • dva popunjena i odštampna prijavna lista ŠV-20 (štampati dvostrano - ŠV-20 preuzeti ovde)
 • dokaz o uplati prve rate školarine (1/4)
  tekući račun Fakulteta 840-1787666-66 uz poziv na broj (naveden u indeksu)

Za master rad plaća se školarina u vrednosti od 1.800,00 po bodu.
- priznanica o uplaćenoj naknadi u iznosu od 100,00 dinara (svrha uplate KARIJER CENTAR UNIVERZITETA U BEOGRADU).
Pri upisu obavezno predati popunjen PLAN STUDIJA
Obrasce o priјavi izbornih predmeta preuzmite, popunite i odštampaјte:


O B A V E Š T E Nj E
za studente master akademskih studija

STUDENTI KOJI SU MASTER AKADEMSKE STUDIJE UPISALI ŠKOLSKE 2014/15. GODINE, a koji nisu diplomirali, dužni su da obnove godinu u periodu od 18. novembra do 20. novembra 2015. godine u terminu od 10 do 14 časova.
Potrebna dokumenta za obnovu godine:

 • indeks
 • dva popunjena i odštampna prijavna lista ŠV-20 (štampati dvostrano - ŠV-20 preuzeti ovde)
 • dokaz o uplati prve rate školarine (1/4)
  tekući račun Fakulteta 840-1787666-66 uz poziv na broj (naveden u indeksu)

ŠKOLARINA 2015/16: BROJ PRENETIH ESPB X 1800,00 DINARA

 • priznanica o uplaćenoj naknadi u iznosu od 100,00 dinara (svrha uplate KARIJER CENTAR UNIVERZITETA U BEOGRADU).
  Pri upisu obavezno predati popunjen PLAN STUDIJA
  Obrasce o priјavi izbornih predmeta preuzmite, popunite i odštampaјte:
 • poslednji unos: 17.11.2015 9:41

 •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs