Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Akreditacija ustanove

Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
Adresa: Visokog Stevana 2, 11000 Beograd. Web adresa: www.fasper.bg.ac.rs

Obrazovno-naučno/obrazovno-umetničko polje: Društveno-humanističke nauke

Osnovni zadaci i ciljevi visokoškolske ustanove

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu je najviša naučna i obrazovna ustanova u Srbiji, osnovana u cilju razvoja naučne oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije i obrazovanja stručnjaka za rad sa najvulnerabilnijim kategorijama populacije – osobama sa ometenošću u razvoju i ponašanju, licima sa ograničenom i smanjenom socijalnom participacijom, koja nastaje kao posledica senzornih, motoričkih ili mentalnih smetnji u razvoju i poremećaja u društvenom ponašanju. Fakultet je jedinstvena visokoškolska ustanova budući da obrazuje kadrove svih profila za prevenciju i edukacijski i rehabilitacijski rad sa svim kategorijama ometenosti: gluvim i nagluvim licima, osobama sa motoričkim poremećajima, oštećenjima vida, govorno-jezičkim poremećajima, intelektualnom retardacijom i poremećajima u društvenom ponašanju.
Poštujući temeljne principe definisane Zakonom i Statutom Univerziteta, a u skladu sa svojom matičnošću u grupaciji društveno-humanisitčkih nauka, Fakultet:
planira i organizuje nastavni proces na osnovnim akademskim studijama, diplomskim akademskim i doktorskim studijama, kroz šest studijskih programa;
organizuje posebne oblike edukacija za inovaciju znanja, stručno obrazovanje i usavršavanje defektologa i nastavnika iz redovnih škola koji rade sa decom ometenom u razvoju; ostvaruje naučno-istraživačku delatnost, u okviru osnovnih, razvojnih i primenjenih projekata, razvijajući kompleksni, bio-psiho-socijalni model ometenosti;
vrši specijalističke i ekspertskio - konsultantske usluge za pojedince, porodicu ometene dece i nevladina udruženja za pomoć ometenima, uz aktivno uključivanje studenata u ove aktivnosti; organizuje i izdavačku delatnost koja uključuje objavljivanje udžbenika, monografija, časopisa i drugih publikacija, kao i srodne poslove kojima se komercijalizuju rezultati visokoobrazovnog i naučno-istraživačkog rada; ostvaruje saradnju sa srodnim obrazovnim ustanovama u Evropi i svetu radi razmene nastavnih dostignuća, unapređenja pedagoških kompetencija nastavnika i razmene studenata; Uz poštovanje najviših standarda kvaliteta, Fakultet obezbeđuje razvoj nauke i struke u Srbiji u skladu sa savremenim trendovima razvoja u Evropi i svetu, i radi na stalnom unapređenju nastavnog procesa (inoviranjem studijskih programa i uspostavljanjem strogih postupaka kontrole i evaluacije rezultata); implementaciji rezultata naučno-istraživačkih projekata; i povezivanju naučnog i obrazovnog procesa sa zahtevima prakse.
Fakultet periodično preispituje svoje zadatke i ciljeve, vrednujući kvalitet njihove realizacije u procesu planiranja i raspodele sredstava.

Planiranje i kontrola

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju čvrsto je opredeljen da neprekidno i sistematski radi na unapređenju kvaliteta rada, procesa upravljanja, nastave, istraživanja, studijskih programa, opreme, udžbenika i literature i nenastavne podrške obrazovnom procesu.
U cilju planiranja i kontrole rezultata Fakultet je definisao osnovne strateške zadatke po oblastima delatnosti i poslova na Fakultetu, dajući prioritet sledećim obrazovnim ciljevima:
usklađivanje studijskih programa, po obimu i sadržaju, sa srodnim studijskim programima renomiranih fakulteta u zemljama u okruženju i zemljama Evropske unije;
unapređivanje kriterijuma za upis studenata, stvaranju optimalnih uslova za studiranje, podsticanju studenata da redovno izvršavaju predviđene obaveze, analiziranju i unapređivanju kriterijuma ocenjivanja studenata, praćenju i analiziranju uspešnosti studenata tokom studiranja, podsticanju studenata za stručni i naučno-istraživački rad, omogućavanju studentima da učestvuju u radu i afirmaciji Fakulteta;
obezbeđivanje adekvatnog broja i kvaliteta nastavnog osoblja u skladu sa standardima za akreditaciju, uz redovno praćenje i kontrolu kvaliteta nastavnih aktivnosti;
obezbeđivanje adekvatne stručno-tehničke podrške nastavnom procesu.
U svim drugim oblastima delovanja Fakultet, takođe, redovno preispituje delotvornost sprovedenog planiranja i kontrole i radi na njihovom unapređivanju.

Organizacija i upravljanje

Struktura, organizacione jedinice i njihov delokrug rada utvrđeni su Statutom Fakulteta.
Osnovne organizacione jedinice Fakulteta, kroz koje se ostvaruje delatnost visokog obrazovanja, čine odeljenja, i to:

  • Odeljenje za surdologiju
  • Odeljenje za tiflologiju
  • Odeljenje za oligofrenologiju
  • Odeljenje za somatopediju
  • Odeljenje za logopediju
  • Odeljenje za prevenciju i tretmam poremećaja ponašanja
  • Odeljenje za opšte i zajedničke predmete

Organizaciju i koordinaciju naučno-istraživačkog rada na Fakultu obavlja Nučno istraživački centar kao posebna organizaciona jedinica.
3. U cilju unapređenja kvaliteta akademskih studija i naučno-istraživačkog rada Fakultet u svom sastavu ima Izdavački cenatar koji se bavi objavljivanjem udžbenika, monografija, časopisa i drugih publikacija u pisanom i elektronskom obliku, kao i dokumentaciono-bibliotečkim poslovima.
4. Poslove organizacije i servisiranja nastave, rad na obradi podataka, rad na informisanju studenata, informiranje građana, kontakte sa medijima i druge poslove od značaja za nastavu i istraživanja obavlja poseban Centar za organizaciju i tehnološku podršku nastavi i istraživanja.
5. Za vršenje stručnih i administrativnih poslova na Fakultetu odgovorna je Stručna služba, koja ima posebne organizacione jedinice, i to:

  • Službu za za opšte poslove
  • Službu za studentska i nastavna pitanja
  • Službu za finansijsko-računovodstvene poslove.

Nadležnosti i odgovornosti organa upravljanja i organa poslovođenja definisani su Statutom visokoškolske ustanove. Organ poslovođenja na fakultetu je dekan, a organ upravljanja Savet Fakulteta. Fakultet ima dva prodekana iz reda nastavnika koji su u radnom odnosu i sa punim radnim vremenom na Fakultetu i studenta prodekana. Dekan je samostalan u obavljanju poslova iz svog delokruga, a za svoj rad je odgovoran Savetu fakulteta. Prodekani za svoj rad odgovaraju dekanu i Savetu fakulteta. Savet fakulteta ima 23 člana, od kojih su 15 članova predstavnici Fakulteta koje biraju zaposleni na Fakultetu u skladu sa Statutom, 4 člana koje imenuje Vlada Republike Srbije kao osnivač osnivač i 4 člana koje bira Studentski parlament Fakulteta.
U skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta, na Fakultetu su formirana stalna stručna tela koja daju predoge za unapređenje rada navedenih organizacionih jedinica.

Studije

Opis kvalifikacije koje označavaju završetak osnovnih akademskih studija
Studijski programi koji se realizuju na Fakultetu reformisani su u skladu sa savremenim teorijama, modelima i konceptima specijalne edukacije i rehabilitacije, u kojima se ističe jedinstvo biološkog, psihološkog i socijalnog entiteta osoba sa ometenošću.Studijski programi integrišu naučne oblasti medicinskih, psiholoških, pedagoških i drugih nauka koje, zajedno sa naučnim disciplinama specijalne edukacije i rehabilitacije, strukturiraju jedinstveni i integralni obrazovni modul. Po završetku studija, zavisno od odabranog i završenog studijskog programa, studenti stiču naziv: defektolog čime se potvrđuje da su osposobljeni za nastavak obrazovanja na nivou master studija i za rad u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa smetnjama u razvoju i ponašanju, i to, u sistemima socijalne zaštite, prosvete, zdravstva i obrazovanja.
Opis kvalifikacije koje označavaju završetak diplomskih akademskih studija
Studijski programi diplmskih akademskih studija konzistentno slede prethodni nivo obrazovanja i predstavljaju logički nastavak osnovnih akademskih studija. Po završetku studija, studenti stiču naziv: diplomirani defektolog - master, čime se uz potvrđuje da su osposobljeni za samostalno planiranje, realizaciju i evaluaciju specijalnopedagoškog, odnosno edukacijskog i rehabilitacijskog tretmana osoba sa teškoćama u razvoju i ponašanju. Diplomirani studenti osposobljeni su za nastavak obrazovanja na nivou doktorskih studija i kvalifikovani za samostalni rad u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji osoba sa ometenošću, upravljanje institucijama, rukovođenje stručnim službama, ekspertskim veštačenjima i kompetentnom participaranju u timskom radu.
Opis kvalifikacija koje označavaju završetak doktorskih studija
Fakultet realizuje jedinstveni studijski program iz naučne oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Po završetku studija i odbrani doktorske disertacije kandidat stiče naziv: doktor nauka specijalne edukacije i rehabilitacije. Doktor nauka stiče kompetencije za samostalani naučno istraživački rad u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Vlada metodama prikupljanja podataka, njihove sistematizacije, upoređivanja i naučne analize i prezentacije. Rukovodi naučno istraživačkim projektima. Samostalno piše izveštaje, naučne radove, monografije i druge publikacije. Daje naučnu interpretaciju u kontekstu novih naučnih otkrića.

Naučnoistraživački i umetničkoistraživački rad

Naučnoistraživački rad Fakulteta odvija se paralelno sa obrazovnim radom i u značajnom obimu je implementaran u ovaj obrazovi rad. Taj njegov status rezultat je činjenice da je naučna oblast u kojoj Fakultet radi u velikoj meri specifična i oskudna u istraživačkim projektima i znanjima.
Naučni rad Fakulteta uglavnom se odvija kroz naučno-istraživačke projekte, većeg ili manjeg opsega koje realizuju istraživački timovi, kroz doktorske radove i kroz individualne istraživačke radove pojedinih nastavnika. Većine projekata i doktorskih disertacija realizuje se u oblasti osnovnih istraživanja i delom u oblasti primenjenih. Naučna oblast u kojoj se ovi projekti realizuju po pravilu je specijalna edukacija i rehabilitacija (oštećenje vida, oštećenje sluha govora, motoričkih poremećaja, teškoće u mentalnom razvoju i poremećaji ponašanja) i sa njom povezane oblasti psihologije, pedagogije i nekih grana medicine. Značajno je konstatovati da na ovim projektima radi veći broj mladih istraživača, saradnika u nastavi ili asistenata.
Većinu ili skoro sve projekte većeg obima finansira Ministarsto nauke Fakulteta odvaja značajna sredstva za naučna istraživanja i iz svojih izvora. Fakultet ima usvojen dugoročni plan naučnoistraživačkog rada, utvrđene mehanizme kontrole kvaliteta ovog rada i obučen kadar i organizacionu strukturu za njegovu realizaciju. Sve rezultate do kojih se dođe u istraživanjima Fakultet implementira u nastavni proces i objavljuje unutar svoje izdavačke delatnosti.
Naučnoistraživački rad Fakulteta značajno je okrenut ka međunarodnim projektima i međunarodnoj saradnji. Zemlje sa kojima se trenutno realizuju ova istraživanja su Norveška, Italija i Bugarska.
U budućem planu rada Fakulteta dominiraju naučno-istraživačke teme oje su orijentisanje na praksu. U području makroprojekata to su istražianje: (1) Standardizacija pristupa, metode i instrumenata u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji; (2) Inkluzivno obrazovanje u Srbiji; (3) Rana dijagnostika i tretman ometenosti; (4) Prevencija razvojnih poremećaja ponašanja i drugi. U području naših projekata to su: (1) kvalitet socijalne participacije dece ometene u mentalnom razvoju; (2) Kohlearna implantacija; (3) Problemi auditivnog procesiranja; (4) Razvoj sposobnosti kod dece oštećenog vida; (5) Nasilje u školama i slično.

Nastavno osoblje

Nastavno osoblje angažovano na studijskim programima osnovnih akademskih, diplomskih akademskih i doktorskih studija Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju čini 78 nastavnika. Od toga, redovnih profesora je 24 (12 sa punim radnim vremenom, a 12 sa nepunim radnim vremenom, a 1 redovni profesor, angažovan na osnovnim, master i doktorskim studijama je u statusu gostujućeg profesora. Vanrednih profesora je 27 (od toga 16 sa punim radnim vremenom, a 11 sa nepunim). Od ukupno 26 docenata, 22 je sa punim radnim vremenom, a 4 sa nepunim radnim vremenom.
Nastavnici, koji su angažovani sa 100% radnog vremena u ustanovi, realizuju 79.79% ukupnog fonda predavanja na studijskom programu prvog i drugog nivoa.
Na studijskim programima osnovnih i diplomskih akademskih studija angažovano je 33 saradnika koji su angažovani u ustanovi sa 100% radnog vremena i 2 saradnika koji su angažovani u ustanovi sa manje od 100% radnog vremena. Na drugom nivou studija angažovano je 14 saradnika sa odgovarajućim kompetencijama (magisterijum iz odgovarajuće uže naučne oblasti). Na programima osnovnih akademskih studija angažovan je 21 saradnik u nastavi.
Naučno-stručna orijentacija i kvalifikacije nastavnika i saradnika su u skladu sa zahtevima nastavnih predmeta, odnosno užih naučnih oblasti kojima predmeti pripadaju. Nastavnici imaju zadovoljavajući broj referenci iz uže naučne oblasti kojoj pripada nastavni predmet na kome izvode nastavu, što podrazumeva odgovarajuće monografije, udžbenike, pregledne članke, originalne naučno-stručne radove i sl.
Sposobnost nastavnika za izvođenje nastave na doktorskim studijama se do 01.01.2010. godine utvrđuje spiskom od deset najznačajnijih radova i podacima o učešću u domaćim i međunarodnim naučnoistraživačkim projektima, a nakon toga će biti neophodno da nastavnik koji izvodi nastavu na doktorskim studijama ima najmanje jedan rad objavljen ili prihvaćen za objavljivanje u časopisu sa SCI ili SSCI liste u poslednjih deset godina.
Lista nastavnika i podaci o njihovim kompetencijama javno su dostupni u knjizi nastavnika i na sajtu Fakulteta.

Nenastavno osoblje

U stručnoj službi Fakulteta obavljaju se pravni, kadrovski, računovodstveni, administrativni, tehnički i drugi poslovi koji su od zajedničkog interesa za Fakultet.

Stručna služba fakulteta organizovana je da vrši stručne i administrativne poslove. Sastoji se od službe za opšte poslove, službe za studentska pitanja i službe za finansijsko-računovodstvene poslove.

Na Fakultetu stručne, administrativne i tehničke poslove, uključujući pravne, računovodstvene, finansijske, analitičke i druge poslove od zajedničkog interesa za Fakultet, a obavljaju zaposleni koji ispunjavaju uslove utvrđene aktom o sistematizaciji i opštim aktom Senata Univerziteta.

Radom Stručne službe rukovodi sekretar.

U službi za opšte poslove zaposlena su dva diplomirana pravnika i jedan pravnik.
U službi za studentska pitanja pored šefa službe angažovano je još pet referenata koji na stručan i efikasan način zadovoljavaju potrebe studenata.

U službi za finansijsko-računovodstvene poslove pored šefa službe poslove obavlja kontista, likvidator, blagajnik i ekonom.
U biblioteci poslove obavljaju bibliotekar i knjižničar sa visokom stručnom spremom.
Poslove iz oblasti informacionog sistema obavljaju dva sistem-administratora
i jedan veb-dizajner.

Ostali zaposleni pružaju stručno tehničku podršku nastavi i izdavačkoj delatnosti Fakulteta.

Studenti

Prilikom podnošenja dokumenata za upis na Fakultet, kandidati se opredeljuju za jedan od šest studijskih smerova. Prijemni ispit se polaže iz: biologije, sociologije i psihologije. Uslovi za aplikacuju dokumenata je završena gimnazija ili srednja škola u četvorogodišnjem trajanju. Po završetku prijemnih ispita ističe se rang lista kandidata i ista se prosleđuje Rektoratu Univerziteta u Beogradu. Studenti studiraju po uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju i Statutu Fakulteta. Studenti imaju svoje predstavnika u Studentskom parlamentu i Savezu studenata kao i predstavnike u Savetu Fakulteta, Studentskom parlamentu Univerziteta i drugim telima Fakulteta i Univerziteta. Shodno tome, studenti organizuju svoje aktivnosti kroz tri osnovna vida. Prvi se odnosi na delegiranje studentskih predstavnika u organima upravljanja Fakulteta i Univerziteta. U ovim organima, predstavnici studenata iznose stavove i predloge koji se odnose na kvalitet nastave, učešće u istraživačkim projektima, učešće na nacionalnim i međunarodnim skupovima studenata kao i pitanjima koja se odnose na studentski standard.
Drugi aspekt studentskog organizovanja osnosi se na mogućnost istraživačkog rada studenata. Statutom Fakulteta predviđen je fond "Dr Zoran Đuričić" u okviru koga je osnovana istraživačka organizacija "Mladi istraživači-Dr Zoran Đuričić". Rad ove studentske organizacije uređen je Poslovnikom o radu fonda "Dr Zoran Đuričić" i Pravilnikom o radu Mladih istraživača.
Treći aspekt studentskog organizovanja odnosi se na mogućnost sopstvene produkcije medija koji se koriste u svrhu informisanja studenata, nastavnika i šire javnosti. U tom smislu, kao posebno sredstvo informisanja studenata postavljena je web prezentacija Studentskog parlamentawww.infofasper.net.

Prostor i oprema

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju poseduje potrebne prostorne kapacitete za izvođenje svih vidova nastave. Prostor koji stoji na raspolaganju obuhvata slušaonice, učionice, kabinete, vežbaonice, biblioteku, čitaonicu i druge prostore koji su neophodni za izvođenje nastave. Fakultet obavlja svoju delatnost u zgradi Fakulteta, Visokog Stevana 2, kao i na osnovu Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji u drugim obrazovnim ustanovma. Ukupna površina koju koristi Fakultet po ovim osnovama iznosi 9438.05 m2.
Fakultet poseduje opremu neophodnu za izvođenje nastave na svim nivoima studija, kao i za obavljanje naučnoistraživačkog i stručnog rada. Deo savremene oprema koju visokoškolska ustanova ne poseduje obezbeđuje se kroz poslovno-tehničku saradnju sa ustanovama sa kojima Fakultet sarađuje u nastavnom procesu. Kroz različite vidove međunarodne saradnje koja stoji na raspolaganju nastavnicima, saradnicima i studentima Fakulteta, pre svega sa srodnim Fakultetima u okruženju.
Fakultet raspolaže sa dovoljno prostora i ima adekvatnu opremu za obavljanje svoje delatnosti. Prostor koji stoji na raspolaganju za izvođenje nastave premašuje standard od neophodnih 4 m2, odnosno, 2 m2 koji je propisan od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Biblioteka, udžbenici i informaciona podrška

Delatnost Biblioteke Fakulteta se realizuje kroz dva funkcionalno povezana segmenta: bibliotečku i informacionu delatnost. Bibliotečka delatnost se primenom odgovarajućih tehnoloških postupaka realizuje kroz aktivnosti vezane za dela od naučne i stručne vrednosti, udžbeničku literaturu, periodične i sekundarne publikacije, specijalističke, magistarske i doktorske radove. Informaciona delatnost se realizuje kroz procese stvaranja, prikupljanja i čuvanja, prenošenja, pretraživanja, interpretacije i korišćenja informacija. Za to je obezbeđena posebna kompjuterska laboratorija sa 24 računara uz obezbeđivanje stalnog pristupa internetu.
Biblioteka raspolaže sa fondom od 5 668 bibliotečkih jedinica. Knjižni fondovi svih odeljenja Biblioteke su organizaciono nezavisni i za njih se vode posebne knjige inventara, kao i jednoobrazna ali nezavisna kataloška obrada publikacija. Fondovi su organizovani i struktuirani na način koji omogućava ekonomičnu manipulaciju, brz uvid u različite segmente fonda, kao i smeštaj u relativno skromnom ali za sada dovoljnom prostoru. Deo knjižnog fonda je u otvorenom pristupu i omogućava korisnicima samostalno upoznavanje bibliografskih izvora u okviru čitaoničkog
Biblioteka sa svojim odeljenjima raspolaže sa ukupnim prostorom od 55 m2 za smeštaj bibliotečkog fonda i arhivskog materijala i 47 m2 čitaoničkog prostora. Korišćenje biblioteke i pristup njenom kompletnom fondu obezbeđen je najmanje 12 časova dnevno. Stručne poslove obavljaju dva stalno zaposlena saradnika sa visokom stručnom spremom.

Izvori finansiranja visokoškolske ustanove

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju ima dugoročno obezbeđena finansijska sredstva neophodna za realizaciju nastavno-naučnog procesa, naučnoistraživačkih projekata i profesionalnih aktivnosti čime je obezbeđena finansijska stabilnost.
Izvori finansiranja Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju su: sredstva koja obezbeđuje osnivač – Ministarstvo prosvete; prihodi od prodaje usluga (školarina); sredstva za finansiranje naučnoistraživačkog i stručnog rada kroz projekte iz različitih programa Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja; projekti i ugovori u vezi sa realizacijom nastave, istraživanja i konsultantskih usluga; donacije, pokloni i dr.; i drugi izvori, u skladu sa zakonom.
Struktura prihoda Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju prema izvorima finansiranja u poslednje tri godine prikazana je u sledećem pregledu:

Godina Struktura prihoda Prihod u hilj. din.
2005 Ukupni prihodi 123.358
Ukupni rashodi 123.278
2006 Ukupni prihodi 144.839
Ukupni rashodi 144.666
2007 Ukupni prihodi 179.826
Ukupni rashodi 179.387

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju je uspešno poslovao u budžetskim godinama 2005-oj, 2006-oj i 2007-oj i ostvarivao je veće prihode od rashoda.
Fakultet je ostvarena sredstva namenski raspodeljivao i uspeo da realizuje planirane rashode u raspoloživim okvirima.
Sredstva su raspodeljena za: isplatu ličnih dohodaka i naknade zaposlenima, usluge po ugovoru, materijalne troškove (energetske usluge, troškove službenog putovanja, materijale, usluge komunikacije, platnog prometa), nabavku opreme, stručne literature i dr.
Budžetskim planom Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju samostalno planira raspored i namenu finansijskih sredstava za svaku godinu, čime se obezbeđuje finansijska stabilnost i likvidnost u planiranom vremenskom periodu. Pravni osnov sticanja i raspodele prihoda definisan je Zakonom o univerzitetu, a samo poslovanje je bliže uređeno Statutom Fakulteta i pravilnicima u skladu sa Statutom i Zakonom.
Načini i izvori finansiranja, kao i planiranje i kontrola finansijskih poslova na Fakultetu, odgovaraju normama propisanim Zakonom. Međutim, sredstva sa kojima Republika kao osnivač i vlasnik Fakulteta, preko Ministarstva prosvete učestvuje u ukupnom finansiranju Fakulteta, a posebno u finansiranju tekućih materijalnih troškova, nisu dovoljna i mi očekujemo da će se njihov iznos povećavati u cilju obezbeđenja kvalitetnijeg unapređenja rada.

Unutrašnji mehanizmi za osiguranje kvaliteta

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju poseduje sve elemente koji čine sistem kontrole kvaliteta: (1) Strategiju obezbeđenja kvaliteta kojom su definisana opredeljenja Fakulteta, subjekti i područja obezbeđenja kvaliteta te mere i postupci za to obezbeđenje; (2) Formirao je Komisiju za obezbeđenje kaliteta rada; (3) utvrdio je Standarde i postupke obezbeđenja kvaliteta i (4) doneo Pravilnik obezbeđenju kvaliteta rada.
Organizacionu strukturu kontrole kvaliteta čine svi subjekti definisani Strategijom i svi opšti akti Univerziteta u Beogradu i Fakulteta kojima se određuju standardi, postupci, mere, područja i drugo. Proces kontrole kvaliteta vrši se po pravilu svake druge, a najkasnije svake treće godine. Ovaj proces koordinira i sprovodi Komisija za obezbeđenje kvaliteta.

Javnost u radu

Fakultet objavljuje potpune, precizne, jasne i dostupne informacije o svom radu namenjene studentima, potencijalnim studentima i ostalim zainteresovanim licima, i na taj način obezbeđuje punu javnost u svom radu. Sve informacije koje se tiču obrazovnih, naučno-istraživačkih aktivnosti, ostalih poslova iz delokruga rada i svih događanja na Fakultetu, javno su dostupne i mogu se naći na zvaničnom vebsajtu Fakulteta http://www.fasper.bg.ac.rs.
Fakultet, takođe, u okviru planiranih izdavačkih poslova, svake godine objavljuje Iformator, kao posebno glasilo Fakulteta namenjeno, pre svega, budućim studentima koji se nalaze pred izborom fakulteta i posebnih studijskih programa. U Informatoru stoje najvažniji podaci o ustanovi, strategiji obezbeđenja kvaliteta, opšti uslovi i bliži kriterijumi za upis na jedan od šest studijskih studija na nivou osnovnih akademskih studija (uz konkretnu pomoć za pripremu prijemnog, odnosno kvalifikacionog i klasifikacionog ispita) sve relevantne iformacije o strukturi kulrikuluma, kao i sve druge informacije koje se tiču prava i obaveza studenata.

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs